Det här kommer garanterat INTE finnas med när koalitionen presenterar sin årsredovisning

vinden
När fullmäktige måndagen den 27 april sammanträder för att fastställa kommunens ekonomiska resultat kommer det, trots det katastrofala utfallet, göras försök från den styrande koalitionen att skönmåla situationen. Här har vi samlat några ounkter som kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) garanterat INTE kommer beröra när han presenterar årsredovisningen.


Januari
Den antagna planen för Agen 1:1 (Torget och Coop-huset) som hösten 2018 vann stöd med hjälp av (V), (SD) och (KD) skulle planeras för igångsättning på kommunstyrelsen den 7 januari. Nu var det en annan majoritet i kommunstyrelsen, som beslutade att utreda hur Torget skulle utformas utan infart och parkeringsplatser och vad det skulle kosta samt att beslutet skall tas av kommunfullmäktige i september. (SD) stöder då fortsatt (V):s förslag.

Februari
På kommunfullmäktige den 25 februari ändras kommunstyrelsen förslag till att beslutet skall tas av kommunfullmäktige i april och att kostnaderna för infart och parkering skall tas fram. (SD) stöder även nu (V):s förslag.

Gymnasienämnden tog den 15 februari en budget för 2019, som innebär kraftiga nedskärning av verksamheten och uppsägningar av ett 30-tal medarbetare. Därav sex lärare i Degerfors. På Gymnasiesamrådet den 1 mars, begärde (V) att de nedskärningar som planeras skjuts upp i avvaktan på en utredning som bör göras av revisorerna. 1.300 elever skrev på en protestlista och de genomförde en demonstration den 7 februari.

Mars
På kommunstyrelsen den 4 mars begärde (V) att Max Tolf och kommunstyrelsen skulle ta upp en diskussion med Karlskoga kommun om den allvarliga situationen på Möckelngymnasiet. (V) varnade också för att nedskärningar av SFI-utbildningarna kommer att leda till ökade kostnader för försörjningsstödet då de som inte fullföljer SFI-utbildning missar bidraget från Migrationsverket.

På kommunstyrelsen den 8 april berättade Muris att han skall träffa Tony Ring den 25 april. Vad det resulterade i, vet vi inte.

Den 20 mars startade det stora vanstyret av kommunen, som då stod utan både kommunchef och ekonomichef. Den nya ekonomichefen som tillträde först den 1 april fick börja med att städa skrivbordet efter Max Tolf. Att han lyckades få ihop en årsredovisning till kommunstyrelsen den 8 april var ju beundransvärt.

April
Kommunkassan som innehöll 34.126.000 kr den 1 jan är tom. Den nye ekonomichef som aldrig hann få någon inskolning hade missat att fakturera de så kallade blockhyrorna till Degerforsbyggen. Men det var inte hela förklaringen. De stora utgifterna för bland annat institutionsvård som redan då överskred vad som budgeterats tärde på kassan.

Kommunfullmäktige beslutar nu att torgfrågan återremitteras ännu en gång.

Maj
På ett gymnasiesamråd med Karlskoga hade gymnasienämnden begärde ett tillskott på 10 miljoner för 2019 och 20 miljoner för 2020. Degerfors kommun skall betala 23,6 procent av detta. För 2019 fick de inget tillskott (det kommer att bli ett underskott på 10 – 11 miljoner för 2019).

För 2020 föreslog Anna Nordkvist, utan närmare förklaring att Degerfors kunde bidra 450 000 kr för 2020 och så blev det.

Juni
På kommunstyrelsen den 3 juni kom årets första(!) månadsrapport (nu för jan-april) som visade på att socialnämnden skulle kunna gå med 13.380.000 kr i underskott.

Några budgetramar för 2020 hinns inte med detta år, utan samtliga förvaltningar skall inkomma med sparförslag på minst fyra procent i september (cirka 23 miljoner kronor).

Kommunfullmäktige beslutar om ny tidsplan för budgetprocessen som innebär att budgeten tas av kommunfullmäktige i november.

Den nye ekonomichefen börjar nu att inse att ekonomin för 2019 håller på att gå åt fanders. Han hade tagit fram en powerpointpresentation som uppmanar nämnderna att jämföra sina ekonomier med en privatpersons. Bland annat skriver han ”I den kommunala ekonomin finns inte några gratisluncher eller enkla lösningar. Det finns inga pengar som magiskt dyker upp eller att 'någon eller något annat' ska rätta till ett underskott”. De styrande politiker verkar inte ta någon notis om det.

Juli
kommunstyrelsen beslutar att den nya sporthallen skall igångsättas, men en projektspecifikation och en projektplan med beslutspunkter skall tas fram först till kommunstyrelsen mötet den 12 augusti. Det har vi fortfarande inte sett någon.

Augusti
En ekonomisk uppföljning presenteras på kommunstyrelsen den 12 augusti som visar på ett underskott på -12,4 miljoner för 2019. Alltså ett överskridande av budgeten på 14,3 miljoner kronor.

September
Representanter för de styrande partierna har haft diskussioner med Coop och fastighetsägaren och presenterat att antal förslag till parkeringar på Medborgargatan och intill nämndhuset, istället för infart och parkeringar på Torget. Detta har avvisats av Coop.

Kommunstyrelsen föreslår den 9 september kommunfullmäktige att besluta om att byggnation av ny infart och parkeringsplatser på torget inte genomförs. (SD) har nu ändrat sig och vill inte ha någon infart, de tyckte det blev för dyrt. (V) reserverar sig och bevisar i en inlaga att det inte behöver kosta 2,4 miljoner, då det finns bidrag att söka för ombyggnaden på Medborgargatan. Investeringskostnaden för kommunen skulle då bli det (V) tidigare påstått 0,5 miljoner.

Kommunstyrelsen beslutar den 23 september om besparingar inom kommunstyrelseförvaltningen på 2,77 miljoner med bland annat indragning av en heltidstjänst på Näringslivsavdelningen. Detta leder senare till att näringslivschefen Suzanne Hällström säger upp sig.

Kommunfullmäktige, som under delvis ganska oordnade förhållanden den 30 september sammanträder i Svartå Folkets hus, beslutar att avskriva torgfrågan trots att man nu vet att Coop då kommer att lägga ner butiken. Det blir votering 19-12, (S), (M), (C), (L) och (SD) röstar för, (V) och (KD) emot. Kommunfullmäktige beslutar också att ombudgetera 19,5 miljoner av de investeringsmedel som inte utnyttjats 2018 till 2019. Detta skulle ha gjorts i mars, nu var det bara tre månader kvar av året. Delårsrapporten godkännes, trots att den prognostiserade avvikelsen mot budget för 2019 var 14.365.000 kronor.

Oktober
Den 14 okt: kommunstyrelsena arbetsutskott ekonomi (KSAU), som ansvarar för att sammanställa budgeten för 2020, sammanträder för första gången(!) på året. De olika förvaltningarnas sparförslag presenteras.

Kommunstyrelsen har sparförslag på 2,8 miljoner, bland annat genom indragning av en heltidstjänst på Näringslivsavdelningen.

Kultur- och utbildningsnämnden har sparförslag på 16 miljoner, bland annat Svartå skola och Kulturskolan.

Socialnämnden har sparförslag på 9,5 miljoner. Bland annat fyra miljoner på institutionsvård och tre miljoner på omorganisation.

Servicenämnden har sparförslag på 1,1 Miljoner. Bland annat genom höjd hyra för Degerfors golfklubb och finska föreningen.

(V) påpekar att det måste vara feltänkt inom socialnämnden att man kan spara fyra miljoner på institutionsvård då budgeten för 2019 var 6,3 miljoner, men prognosen pekar på 18 miljoner.

På ett extra KSAU ekonomi presenteras den 21 oktober ett budgetförslag där sparförslagen är opreciserade som en klumpsumma per resektive nämnd.

Kultur- och utbildningsnämnden har sparförslag 2,2 miljoner. Socialnämnden har sparförslag på 9,0 miljoner. Sparförslaget på institutionsvård är nu borttaget och istället skall man spara på hemtjänsten och lokaler. Servicenämnden har sparförslag på 0,3 miljoner.

Bemärk att de två (M)-ledda nämnder, kultur- och utbildningsnämnden och servicenämnden, har fått kraftigt minskade sparbeting. Man också tillfört ett antal utökningar på två miljoner för olika utredningar.

(V) kräver att sparförslagen preciseras och att man tar budgeten i december. Då vet man hur stor befolkning man har den 1 november, vilket är det datum skatteinkomsterna beräknas efter.

November
På kommunstyrelsens möte den 4 november presenteras för första gången ett fullständigt budgetdokument, men där sparförslagen fortfarande är ospecificerade. Man har också tagit fram en ny vision för Degerfors Kommun: ”Bästa Degerfors – en modig och trygg kommun”.

I investeringsbudgeten har man nu lagt till ett badhus för 15 milj., men man har inga uppgifter om de kommande driftskostnaderna. Man har också lagt investeringar för utveckling av centrum för fem miljoner och utomhusmiljön för skolorna för fem miljoner utöver de cirka nio miljoner som redan finns i kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget. Investeringsnivå för 2020 är nu uppe på 122 miljoner.

(V) kräver återigen att sparförslagen preciseras och att man tar budgeten i december. Kommunstyrelsen beslutar att budgeten skall tas på ett extra kommunstyrelsen den 14 november.

Den 14 november: På kommunstyrelsen presenteras ett reviderat budgetdokument där man faktiskt har preciserat de olika sparförslagen. Man har också tvingats skriva ned resultatet eftersom man nu fått befolkningssiffror för september då befolkningen minskade med 23 personer. Deras budget innebär också en ökad utdelning från bolagen på 4,5 miljoner. Eftersom det inte finns likvida medel för detta i moderbolaget bokför man det som en fordran. Det förbättra ju bara resultat på papperet, det blir inget klirr i kassan. Man kan inte betala löner och räkningar med reverser på Degerforsbolagen.

(V) presenterar sin skuggbudget som kommunstyrelsen majoriteten inklusive (SD) vill studera under en ajournering på nästan en timme, varvid (V) fick lämna mötet.
Kommunstyrelsenmajoriteten inklusive (SD) beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att anta sin egna budget den 25 november. (V) reserverar sig till förmån för sin egen budget.

På kommunfullmäktige den 25 november presenterar ekonomichefen Per Nordin koalitionens budgetförslag. Undertecknad presenterar (V):s budgetförslag. Därefter följde en ganska lång debatt där den styrande majoriteten uppvisade en skrämmande okunnighet om kommunen katastrofala ekonomiska situation. Voteringen slutade med 19–11 för koalitionens budget, (SD) röstade för, (KD) avstod.

December
Den 2 december: På kommunstyrelsen presenteras den ekonomiska uppföljningen för jan-okt. Prognosen pekar på en budgetavvikelse för 2019 på -16 miljoner. (förlusten 14,1 miljoner.). I kassan saknas 9 miljoner, som man får låna av bolagen tills vidare.

byline gertowe(Den ekonomiska verkligheten skulle senare visa sig mycket, mycket värre. Men det var inget de folkvalda vid denna tidpunkt kände till).

Den 19 dec: På kommunfullmäktige presenteras befolkningsstatistik för 31 okt som visar på ytterligare minskning med 7 personer i oktober. Befolkning är nu den samma som 1 jan, 9665.

Kommunfullmäktige beslutar också att kommunchefen i fortsättning skall ha rätt att anställa och entlediga förvaltningschefer. Det blir votering 19–12. (V) och (KD) röstar emot.

 


Skriv ut   E-post