Carina Sätterman (S) ljög för kommunfullmäktige

avslöjas

Kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman(S) ljög inför hela kommunfullmäktige. Från talarstolen läste hon högt från kommunallagen, försökte hon inbilla församlingen, och uppmanade andra att gå hem och läsa på. Men inte ett ord av det hon sa var sant.

Det var i samband med kommunfullmäktiges sista möte inför sommaren som Sätterman fick en fråga från Stina Borjo (V). Den handlade om varför kommunstyrelsens ordförande på eget bevåg censurerat bort möjligheten för politiker, media och allmänhet att ta del i arbetsutskottens handlingar.

Frågan löd:


citatMed stöd av vad i delegationsordningen ger sig kommunstyrelsens ordförande rätten att själv besluta i frågan?"


Svaret hon fick finns bevarat i ljudfilen från sammanträdet. Som kan avlyssnas här.

I sitt svar hävdade Carina Sätterman att hon inte behövde något stöd av delegationsordningen. Helt enkelt för att det stod i kommunallagen att det var på det viset.


citat brunDu frågar också var det står i delegeringsordningen att jag, i min roll som kso har rätt, att fatta det beslutet. Mitt enkla svar är: Att det står i kommunallagen, därmed behövs inget delegeringsbeslut.

I enlighet med kommunallagen är ordförande den som bestämmer om och vilka handlingar som ska skickas ut till ledamöter och ersättare inför ett sammanträde. Det åligger ordförande att leda styrelsens, nämndens arbete och sammanträden, kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, kalla ersättare inför ett sammanträde och även se till att ärenden som ska behandlas i styrelsen, nämnden vid behov är beredda. Se till att färdigställda ärenden snarast behandlas i styrelsen och nämnden samt bevaka att styrelsens nämndens beslut verkställs."


Det låter vederhäftigt när Sätterman läser innantill från sitt manus. Det är bara ett problem — det står inte i kommunallagen! Det är ren lögn.

Frågeställaren frågar vid upprepade tillfällen var någonstans i kommunallagen detta står. Hon får naturligtvis inget svar eftersom Sätterman blir helt ställd. Hennes uppdiktade historia håller inte. I sin sista replik väljer Sätterman att svara med att återupprepa lögnen, vilket knappast gör den mer sann:


citat brunJag sa ju att det behövs inget delegeringsbeslut. Och sen kan du ta och läsa kommunallagen. Sen anser jag att frågan är besvarad."Efter det vägrar Sätterman gå upp i talarstolen. Ren härskarteknik.

Degerforsaren, som har läst kommunallagen både bak- och framlänges, har gått till botten med Sättermans påhitt och har efter viss möda hittat källan. Det är en broschyr från SKR, Sveriges kommuner och regioner, som heter "Reglemente för styrelse och nämnder" och har inte ett dugg med kommunallagen att göra.

reglementeBroschyren  är, enligt SKR:s egen beskrivning, "ett underlag för lokala bedömningar". Helt enkelt en samling tips om vad kommunerna kanske ska ha med i sina reglementen för styrelse och nämnder. Juridiskt har den naturligtvis ingen bärighet alls i det här fallet.

Ur skriften hämtar vi följande citat:


citat turkostDet åligger ordföranden att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, kalla ersättare, inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid behov är beredda, se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs."


Låter det bekant eller låter det bekant?

Sätterman har alltså ingen stöd för sitt agerande att på eget bevåg börja censurera allmänna handlingar — vare sig i sin egen påhittade kommunallag, i kommunens delegationsordning eller en ens i Degerfors eget reglemente för kommunstyrelsen.

Historien slutar inte här. Vi kommer publicera mer avslöjande material om Sättermans uttalanden den senaste tiden.

J. A.

FOTNOT. Degerfors kommuns eget reglemente för kommunstyrelsen och vilken roll kommunstyrelsens ordförande har, ser helt annorlunda ut än i SKR:s broshyr. Frågan är om Carina Sätterman ens har läst och förstått hur begränsad hennes roll som KSO verkligen är? Så här lyder texten:

citat§ 17
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

  • närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta erforderliga initiativ i dessa avseenden,
  • främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
  • vid uppvaktning hos myndigheter, vid konferenser eller sammanträden med myndigheter, företag och enskilda företräda kommunstyrelsen, om kommunstyrelsen inte bestämt annat i särskilt fall,
  • se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål."

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får där delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsbeslut."


Skriv ut   E-post