Sätterman (S) på farliga vägar - riskerar bryta mot grundlagar

tystnaden2
Medborgare och media ska hållas kort. De ska inte lägga sig i och störa när "vi politiker" sitter instängda på "våra" möten och bestämmer. Det är den nya kommunstyrelseordföranden Carina Sättermans (S) syn på demokrati. Det är bakgrunden till ett totalt kaos om vem som får, och inte får, ta del av allmänna handlingar på ett enkelt sätt.

Men vad är det då som gäller från och med nu? Med all reservation. Besluten kan ha ändrats när du läser det här:

Då det gäller handlingar som allmänhet och media ska få läsa på kommunens hemsida blir det nästan helt stopp, enligt vad kommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S) lät meddela i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott sammantrådde måndag den 25 maj. Det enda som ska gå att läsa där i fortsättningen är protokollen från mötena.

Intresserade kommuninvånare som vill ta del av allmänna handlingar måste i så fall fortsättningsvis ta kontakt med kansliet och själv begära fram dessa. (En kortare information om vilka regler som gäller kan du läsa eller ladda hem här!)

Folkvalda blev utan
Trots detta beslut fylldes det tvärt om på med handlingar, som blev tillgängliga för allmänheten och media under förra veckan, på kommunens hemsida. Detta samtidigt som de folkvalda i kommunfullmäktige i sitt arbetsredskap Ciceronen inte längre fick ta del av samma handlingar.

Varför ledamöterna i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, ska undanhållas alla handlingar som deras egen styrelse och deras egna nämnder ska behandla, är för de flesta folkvalda vi varit i kontakt med, obegripligt.

artikelDet är artiklar av det här slaget som Sätterman (S) tror sig kunna försöka stoppa genom att inskränka informationsflödet. Hon kommer inte lyckas!


Undanhålls all information
Ibland blir urvalet rent absurt. De små partierna, som själva inte har platser i nämnderna, undanhålls all information. Ett exempel: I kommunstyrelsen har två partier så kallade insynsplatser. Det innebär att man skickar en representant att delta i kommunstyrelsens möten. Där representeras oftast kristdemokraterna av sitt andranamn, Olga Svensson. Hon hade fram till helgen inte fått ett enda papper angående kommunstyrelsemötet på måndag. Varför?

Ersättarna i kommunstyrelsen och i nämnderna får inte längre handlingar till respektive arbetsutskott. Hur ska partierna ens kunna hålla gruppmöten med det upplägget?

Har Sätterman rätt att besluta själv?
De folkvalda i kommunstyrelsen och deras ersättare får inte längre handlingar, varken till nämnderna och deras arbetsutskott. Hur ska dessa då kunna utföra sin lagliga plikt att utöva uppsikt över nämndernas verksamhet? Ingen som vet.

Enligt kommunstyrelseordförande Sätterman är det hon ensam som beslutar om vem som ska ha vilka handlingar. Det kan möjligen förklara dagens kaos. Enligt henne själv har hon delegation att själv besluta i frågan.

Det är möjligt att hon har, men när hon blir tillfrågad om var i delegationsordningen det står, har hon inte kunnat svara. Kommunstyrelseordföranden kan, enligt delegationsordningen, ta liknande beslut i brådskande ärenden. Men en policy som kommunen tillämpat i många år, och som fungerat alldeles utmärkt, kan aldrig anses som "brådskande".

Förespråkar "vi och dom-tänkande"
"Att utskottshandlingarna nu tas bort av mig från hemsidan på internet är för att vi politiker ska få bra underlag/handlingar och att våra tjänstemän får ta fram handlingar utan inblandning av andra så att vi kan ha en bra diskussion", skriver Sätterman i ett brev till Degerforsarens ansvarige utgivare.

"Vi politiker" ska alltså, opåverkade och utan inblandning av våra egna partikamrater, medborgare och media, i lugn och under största möjliga tystnad och under kollegiala former sitta och kuckla i arbetsutskott och nämnder. "Vi politiker" ska frånta alla "utomstående", så långt det är lagligt, möjligheter till granskning och påverkan. Den synen på politikerrollen leder ofrånkomligt och rättmätigt till politikerförakt. Synnerligen i tider som dessa, där kommunen är i ett mycket ekonomiskt utsatt läge. Vi behöver så mycket transparens det bara är möjligt!

Riskerar bli lagförd
Men Sätterman (S) drar åt rakt motsatt håll. I sitt första framträdande i egenskap av kommunstyrelsens ordförande deklarerade hon från talarstolen att alla måste visa . . .

citat mellanbla. . . respekt för den politiska gången ett ärende har. Med allt vad det innebär av sekretess tills justeringen är signerad."

Försöker hon förverkliga ett sådant system, kommer hon bli en utskrattad riksnyhet. Justitiekansler kommer ofrånkomligen lagföra henne för brott mot ett antal grundlagar.

Försvårar intern demokrati
Degerforsvänsterns stadgar skiljer sig väldigt lite gentemot de normalstadgar det socialdemokratiska partiet har för sina lokala partiorganisationer. Men på en väsentlig punkt finns skillnader. Det är när det gäller gruppmöten.

Gruppmöten är när de valda partirepresentanterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd möts för att förbereda ett kommunalt möte. Vid dessa möten har alla medlemmar i degerforsvänstern, oavsett om de är valda till uppdraget i till exempel en nämnd, närvaro-,yttrande- och rösträtt.

Då vänstern hade makten 2011 till 2018 hade partiet sina månadsmöten, där linjen i olika förbereddes, förlagda inför mötena i kommunstyrelsens arbetsutskott. När partiet nu är i opposition förläggs dessa möten i stället inför kommunstyrelsens sammanträden.

För att detta ska kunna ske på ett rimligt sätt behövs, naturligtvis, i bägge fallen handlingar till alla deltagare. På ett eller annat sätt kommer partiet se till att så blir fallet även i fortsättningen, oavsett kommunledningens trixande.

J.A.

 

DEL 1 av artikelserien — Rädda styrande vill motverka insyn finner du här!

Del 3 och avslutande delen av artikelserien kommer handla om osanna antagandet, spekulationer och andra hjärnspöken.

 

 


Skriv ut   E-post