Mörkläggningen bryts - Så är planerna för Folkets hus

entrefh
FOLKETS HUS.
Nu avslöjar de styrande en del om vilka planer som smids rörande Folkets hus i Degerfors. Hittills har det varit locket på, vilket fött en rad frågetecken om vad som är på gång. Någon demokratisk process i frågan har aldrig inletts.

Strax före månadsskiftet april-maj fick Folkets husföreningen sitt avtal med kommunen uppsagt. Det avslutas till årsskiftet. All personal, som är anställd av Folkets husföreningen, är uppsagd. Vidare vet vi att näringslivskontoret håller på att försvinna ur lokalerna, byta namn och flyttas till Nämndhuset.

Då det gäller näringslivskontorets flytt och omstrukturering, fick kommundirektören Teresa Zetterblad i uppdrag att utreda förutsättningarna. Hon gick betydligt längre än så och tog en rad beslut i ärendet. Det ansågs att hon hade rätt att göra det. Någon demokratisk process även i den frågan har heller aldrig förekommit.

Den 7 maj fick kommunen en skrivelse från PRO, som oroades över vad som var på gång. Skrivelsen undertecknades av föreningen ordförande Bernt Fägerås. Skrivelsen löd:


citatDet har kommit till vår kännedom att Folketshusföreningen blivit uppsagda från sin nuvarande roll i Folket hus.

Eftersom vår förening är helt beroende av Folkets hus för vår verksamhet vill vi veta om detta påverkar oss och i så fall hur.

PRO-föreningen använder Tunet och köket för våra möten, medlemsträffar och Bingoträffar vid ungefär totalt tjugo gånger per år.

Vid varje möte och medlemsträff möts mellan nittio och hundratio medlemmar. Bingoträffarna något färre.

Möten och medlemsträffar innehåller underhållning och eller information och föredrag vilket kräver planering och framförhållning, därför är tillgång till lämplig lokal avgörande för fortsatt verksamhet.

Vi ser fram emot att ni på lämpligt sätt hör av er till oss med information om hur framtidsplanerna för Folket hus ser ut.


fhKommunstyrelsens ordförande Carina Sätterman (S) fick i uppdrag att formulera ett svar till PRO. Det är i detta svar som det för första gången (!) avslöjas någonting om vad den styrande koalitionen har för planer med fastigheten. Bara en liten krets tycks ha fått delta i smusslandet. Oppositionen har hållits helt utanför processen. Sättermans svar kommer att behandlas på kommunstyrelsens möte måndag den 1 juni.

Av Sättermans svar framgår att kommunen själva ska ta över driften av lokalen, men att PRO ska få fortsätta med sina aktiviteter i huset. Driften riskerar därmed att bli dyrare, men hur det ska bekostas finns inte nämnt i brevet. Och det finns gott om andra nya kostnader: Tekniken ska förbättras med inriktning på fler digitala möten. Viktigt i coronatider, påpekar Sätterman. Om åtgärderna hinner genomföras innan pandemin dött ut torde vara synnerligen osäkert.

Ny fullmäktigesal med säkerhet
Säkerheten måste bli bättre i byggnaden, står det i svaret till PRO. På vilket vis den är dålig idag sägs dock ingenting om.

Underhållet i fastigheten är eftersatt. "Vi ska därför nu påbörja en renovering och börjar med övre delen av huset för att göra fler mötesrum och en ny fullmäktigesal med bättre säkerhet och utrustat med teknik för framtiden."

Kommunfullmäktige sammanträder mellan sex och åtta gånger per år i några timmar. En särskild topputrustad lokal för detta ändamål torde vara höjden av slöseri.

"Detta gör att Tunet inte behöver bokas upp för kommunens möten vilket möjliggör fler aktiviteter i huset samtidigt, bland annat PRO:s aktiviteter", fortsätter Sätterman när hon krystat ska få till en fördel med åtgärden. Fullmäktigemötena har hittills aldrig varit ett problem för andra aktiviteter i huset och kommer med all sannolikhet inte att var det i fortsättningen heller.

"Biosalongen behöver också förnyas och rustas med ny teknik", skriver Sätterman vidare.

Likaså planeras för en omfattande renovering av entréplanet. Här ska finnas ett "anläggningskök så att man kan ha catering vid vissa arrangemang eller koka kaffe där." Däremot nämner Sätterman i sitt svar inte något om att entrén även ska förses med en reception där värdar och värdinnor ska möta besökarna. Den uppgiften kanske bara är ett "osant antagande", som Sättermans nya mantra lyder.

Sätterman anser att ombyggnationerna ska ske i etapper och avslöjar att man för tillfället väntar på ett förslag från en arkitekt. Pengarna har alltså redan börjat ticka iväg, men vad notan i slutänden blir nämns inte.

KUN har ansvar, men har aldrig tillfrågats
Förfarandet från de styrande är märkligt. Frågor rörande Folkets hus kan inte handhas av någon självutnämnd beslutsfattare. I reglementet för kultur- och utbildningsnämnden står klart och tydligt att ”Nämnden ansvarar också för verksamheten i Folket Hus i Degerfors.”

Men nämnden eller dess arbetsutskott har aldrig haft frågan på dagordningen. Än mindre fått möjlighet att fatta några som helst beslut i demokratisk ordning.

Kultur- och utbildningsnämnden ska också: ”Samarbeta med föreningar och organisationer inom nämndens område och stimulera det arbete som dessa bedriver, enligt riktlinjer fastställda av fullmäktige.”

Något sådant har heller inte förekommit under arbetets gång.

Även Folkets husföreningens styrelse har naturligtvis synpunkter på handläggningen av ärendet. I en skrivelse till kommunen, väcker man en rad frågor:


citatDiskussionerna som uppstod runt Folkets Hus framtid 2010, känns åter aktuella.

Vad är planerna med Folkets Hus? Varför har avtalet sagts upp? Har föreningen misskött något? Hur ska föreningen nu överleva?

I reglementet för kultur – och utbildningsnämnden (daterat 2019-10-15) står följande:

”Nämnden ansvarar också för verksamheten i Folket Hus i Degerfors.” Samt: ”KUN ska också: Samarbeta med föreningar och organisationer inom nämndens område och stimulera det arbete som dessa bedriver, enligt riktlinjer fastställda av fullmäktige.”

Då ställer vi oss följande frågor: Varför har inte Folkets Husföreningens framtid diskuterats, vare sig i kommunstyrelsen eller i KUN? Varför har ett avtal sagts upp ensidigt, utan föregående förhandlingar? Hur ser framtiden ut för de verksamheter som Folkets Husföreningen driver, det vill säga den oerhört framgångsrika filmklubben (förmodligen störst i Sverige), samt Club Tunet?

Vad händer med de bokningar som redan är gjorda för 2021? Det är flera föreningar, däribland PRO, SKPF samt Strömtorps IK, som är helt beroende av FH som mötesplats.

Även Kulturskolan, med ett flertal publikdragande aktiviteter per år behöver tillgång till stora lokaler - som de emellanåt fyller till sista plats.

Grundskolans högstadium har även de behov av att nyttja Teatersalongen, då man inte har någon egen stor aula. ...och till sist: Varför skickades uppsägningen till en av våra anställda, och inte till styrelsen, ordföranden eller kassören (de två senare som ansvariga firmatecknare)?


 


Skriv ut   E-post