Här är de besparingar som diskuteras i socialnämnden

budget
Det usla resultatet för socialnämnden 2019 och det galopperande underskottet i år är den viktigaste anledningen till att kommunens budget för 2020 måste göras om. Speciellt socialnämnden har en svår situation och de politiska besluten dröjer.

I onsdags samlades socialnämnden för ett extra möte innan påsk. Åter informerades ledamöterna om den räcka tjänstemannaförslag som finns då det gäller möjliga besparingar inom verksamheterna. Men inte heller denna gång kunde några konsekvensbeskrivningar presenteras, något som degerforsvänstern efterlyst.

Vänstern har redan presenterat utkastet till sitt förslag till ändrad budget för 2020, ett dokumet som lämnas, när det finputsats, till fullmäktige. Förslaget bygger bland annat på en skattehöjning 2021 och ett stopp för nya stora investeringar.

Från koalitionens sida är det desto tystare. Först på fullmäktiges möte i juni kommer större delen av de styrandes ändringsförslag komma.
En liten del kommer dock redan behandlas på kommunfullmäktige den 27 april (mer om det i en senare artikel). Den styrande koalitionen brottas framför allt med situationen i socialnämnden, och de genomgripande förslag till besparingar som tjänstemännen aktualiserat.

I brist på egna idéer och initiativ, till exempel att lyssna på degerforsvänstern, tvingas man plocka till sig från det inte alltför politiskt aptitliga smörgåsbord som dukats fram. Framtiden får utvisa vad man lyckas svälja.

Många nedskärningsförslag i hemtjänsten
Då det gäller hemtjänsten finns åtta förslag, varav det mest dramatiska är att ta bort tio tjänster, vilket skulle göra en besparing på fem miljoner kronor. Det finns ett alternativt förslag som naturligtvis blir en besparing på halva beloppet. Ett tredje förslag är att inte ersätta fem personer som slutar i maj.

Här finns också en möjlighet att dra ner på kostnader genom att ett antal ärenden avslutas i maj. Det skulle ge en engångsbesparing på 2,2 miljoner under 2020.

Vidare kan man tänka sig att godkänna miskningar av sysselsättningsgrad för enstaka medarbetare och därmed tjäna in 2,5 tjänster, vilket man påstår skulle ge en besparing på 1,5 miljoner redan 2020. Men det skulle vara möjligt om människor gick ner i tid redan i maj.

Tillsynskameror alternativ?
Att använda tillsynskameror och därmed kunna minska den fysiska tillsynen är ett annat besparingsförslag. Där finns dock inga summor beräknade.
Att opitimera planeringen inom hemtjänsten skulle kunna tjäna in 3,85 tjänster sägs det. Men för det behövs ett nytt planeringssystem som kan införas under 2021. Inga besparingar innan 2022.

Slutligen skulle en flytt av åtorpspersonalen in till Sveagatan minska hyreskostnaderna genom att man gör sig av med lokaler. Men där är det osäkert hur hyreskontraktet ser ut.

Striktare biståndsbedömningar
Servicelaget skulle kunna spara in en halv tjänst gen att sköta inköp via e-tjänst. Genom att slå ihop boende-LSS och daglig verksamhets-LSS skulle ytterligare en halv tjänst kunna sparas in.

Genom att strama upp riktlinjerna för ekonomisk biståndsbedömning finns en halv miljon att spara på årsbasis. Genom striktare bedömning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen finns även där besparingar att hämta in. Dock finns inte några siffror framräknade.
Genom att införa avgift för fika för deltagarna på daglig verksamhet finns en besparing på 36.000 kronor.

Vanskliga beräkningar kring nytt stödboende
Ett nytt stödboende ska inrättas. Kostnaderna för det beräknas till 4,8 miljoner kronor per år. Då boedet kommer igång sent på året blir kostnaderna för i år 3,4 miljoner. Tre personer ska tas hem från sina placeringar i juni, ytterligare tre i september. Det ska, och här kommer det vanskliga, ge en besparing redan i år på på 800.000 kronor och nästa år kanske på betydligt större belopp. Men det är i teorin. Det finns många om, hur, vilka och när i den ekvationen.

Hårda besparingar på familjecentralen, öppenvården, AME, Fyran, Kvarnberg, Servicelaget och Vägen Vidare skulle på helårsbasis ge 6,8 miljoner kronor.

Dagrehab försvinner?
Inom hemsjukvården finns två besparingsförslag: Att stänga Gästis och dagrehab. Sammanlagt berörs 5,4 tjänster. Att stänga Gästis skulle ge en besparingseffekt på helår på 870.000 kronor. Dagrehab knappt 1,8 miljoner kronor.

Om de kraftiga besparingarna inom hemtjänsten verkställs ska det vägas mot nödvändiga kostnader för fler personliga assistenter. Här räknar tjänstemännen med tre miljoner extra per år.

Särskilt boende utan fotboll
Inom särskilt boende finns en rad besparingsförslag i stort som smått. Att ta bort personalfrukosten och införa kaffeavdrag finns 300.000 att spara på årsbasis. Att halvera vaket nattetid genom att ta in personal från nattpatrullen och ta bort TV-visning av sport ger också kring 300.000. Andra åtgärder som aktualiseras är att slopa trygg hemgång och ta betalt från första dagen, slopa förstärkningspersonal vid nyinflytt och inte bevilja ledsagare vid sjukhusbesök. För dessa besparingar finns inga belopp angivna.

Ytterligare besparingar kan göras om en avdelng på Säbo stängs. Då försvinner sex tjänster. Men här varnas för följderna: Det medför längre vårdköer, som redan idag är långa, och troligen därmed fler viten. Dessutom ökar belastningen på korttids.

Inom särskilt boende är dessutom en ny avdelning nödvändig. Det är en BPSD-avdelning (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) som kommer kosta 3,4 miljoner årligen.

Däremot, märkligt nog, finns inte restaurangen på Västergården med bland besparingsförslagen. Trots dess tynande tillvaro

Arbetsledare bort
På det övergripande kommer det behövas en ny IT-samordnare, samtidigt som hemtjänsten organiseras om. Det blir två enhetschefer och ingen arbetsledare. Dessutom har två två tjänster redan nu tagis bort, en ekonomiassistent och en socialt ansvarig samordnare.
Förslagen skulle sammantaget ge besparingar för resten av 2020 med 8,3 miljoner, baserat på helår 16 miljoner.

  • Det bör än en gång poängteras att detta är förslag, framtagna av tjänstemännen. Den politiska processen kommer slutligen avgöra vad som genomförs av förslagen.


besparingar


Skriv ut   E-post