Nya chocksiffror - kommunen mot jätteförlust även 2020

budget

EKONOMI. De styrande partiernas budget för 2020 har havererat. Redan efter två månader visar prognosen på helår att socialnämnden kommer spräcka sin budget med 43 (!) miljoner kronor. Arbetet med att få fram en ny, realistisk, budget är redan påbörjat.

För en månad sedan meddelade kommunens ekonomiavdelning att preliminära bokslutet för 2019 såg betydligt sämre ut än vad prognoserna under hösten visat. Ett budgetunderskott i 40-miljonersklassen presenterades. Värst var underskottet i socialnämnden med drygt 24 miljoner.

På kommunfullmäktiges novembermöte fick (S), (M), (C) och (L) och med stöd av (SD) igenom sitt budgetförslag för 2020, som bland annat skulle ge ett plusresultat på tio miljoner under året. Vänstern hade ett eget förslag och (KD) lade ner sin röst.

"En budget i balans", förkunnade centerns Birgitta Höijer stolt i ett debattinlägg i KK/KT den 30 november.

Ny kalldusch
På måndagens kommunstyrelsemöte fick ledamöterna ta del av den första budgetprognosen för 2020. Det blev en uppräkning av nya katastrofsiffror. Än en gång. Bara under januari och februari gick socialnämnden back med 6,7 miljoner kronor. På årsbasis, om utvecklingen inte hejdas, blir årsförlusten 43 mijoner kronor.

Möjligen kan siffrorna snyggas till en smula under mars. Eller försämras ytterligare. Prognosen för de två första månaderna är preliminär och en mer genomarbetat prognos kommer presenteras på socialnämndens arbetsutskotts möte den 11 mars.

Följande text rörande socialförvaltningens situation är saxad direkt ur rapporten för januari-februari:


citatUnderskottet för vård och omsorg avser extra personalförstärkningar inom särskilda ärenden. Prognosen inom SÄBO Demens avser extra personalförstärkning för utåtagerande vårdtagare samt en del av underskottet hos SÄBO Omvårdnad avser personalförstärkning för utåtagerande vårdtagare.

Förvaltningen håller på att titta över lösningar för att under året reducera underskottet. Bland annat tittar verksamheten på att öppna ett BPSD boende (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) för de enskilda som har en utåtagerande problematik.

Underskottet inom IFO avser flyktingverksamheten. Förvaltningen håller nu på att ta reda på vilken godkänd SFI-nivå de 53 personer som blev utskrivna från SFI ligger på. På så sätt kan förvaltningen se vilka insatser som behövs göras för att få personerna ut på arbetsmarknaden eller inskrivna på SFI igen.

Prognosen för institutionsplaceringar uppgår på helår till 11 000 tkr. Förvaltningen satsar mycket på att reducera kostnaderna genom att utreda ett öppnade av stödboende.

Placeringarna avser främst barn och unga och det är den inriktningen som stödboendet kommer att ha. Genom ett stödboende kan förvaltningen ta hem ungdomar från placeringar och behandla dem i stödboendet samt även sälja platser till andra kommuner när det finns tomma platser.

Förslag till beslut angående stödboende kommer upp till socialnämndens arbetsutskott den 11 mars.


 


Skriv ut   E-post