Extra fullmäktige ska räta ut ekonomiska frågetecken

interpellationsgrisEKONOMI. Måndagen 23 mars blir det extra kommunfullmäktige i Degerfors. Anledningen är det ekonomiska katastrofresultat som det preliminära bokslutet för 2019 visar. I bästa fall kan mötet räta ut några av de många frågetecken som finns runt de dystra siffrorna.

Vänsterpartisten Stina Borjo kommer på mötet få svar på sin interpellation, som handlar om den ekonomiska redovisningen — eller rättare bristen på en sådan — under förra året. Den som ska svar är kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S).

Då det rör sig om en interpellation kan samtliga fullmäktigeledamöter delta i debatten.


Här följer interpellationen i sin helhet:

citatUnder första halvåret 2019 fick kommunstyrelsen (KS) inga ekonomiska rapporter över huvud taget, trots att det är just den nämnden som har det ekonomiska ansvaret för kommunen.

Under året hölls 18 möten, sex stycken extrainsatta.

På mötet 2019-05-06 började KS att reagera, tack vare (V):s ledamöter, med följande ifrågasättande skrivning:

”Kommunstyrelsen konstaterar att månadsuppföljning inte skett och önskar hädanefter att regelbunden månadsuppföljning till kommunstyrelsen sker.”

Efter sommaren är det ekonomisk redovisning vid tre möten.

12 augusti var prognosen -12,4 miljoner (Socialnämnden stod för 10,8 av dessa). Vid ärendet ”Ekonomisk månadsuppföljning” lämnar Vänsterpartiet följande yrkande:

”Peter Pedersen (V) yrkar att KS uppmanar samtliga nämnder, inklusive sig själv, att vidta nödvändiga åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutade ekonomiska budgetramar. Kim Bäckström (V) ställer sig bakom Peter Pedersens (V) yrkande.”

7 oktober var summan -14,9 miljoner (Gymnasienämnden omnämns här, för första gången i redovisningarna, med ett minus på 2,6 milj.)

stina2 december hade prognosen sjunkit, till -14,1 miljoner (Socialnämnden stod för 11,6 miljoner).

I några av KS protokoll från hösten 2019 ”tackar KS för information” - det framgår inte alls vilken sorts ekonomisk information som avses.

Så plötsligt kom den svarta måndagen, 3 februari 2020, då den ekonomiska sanningen drog ner ridån totalt för de styrande i Degerfors kommun — minus 41,2 miljoner kronor! Aldrig tidigare har sådana minussiffror presenterats i kommunens historia.

Nu ställer jag frågorna, som säkert de flesta vill ha svar på:

  • Hur kunde den slutgiltiga redovisningen av förlustresultatet bli så hög?
  • Varför såg ingen dessa röda siffrors storlek tidigare?
  • Var doldes de — för att sedan hoppa upp som en chockartad överraskning?
  • Vilka kolumner var det som ingen hittade — eller ville hitta?
  • Är det ett medvetet försök från någon/några att hålla siffrorna låga?
  • Vem/vilka tar ansvar för att alla hållits ovetande?

Skriv ut   E-post