Allt fler frågetecken kring kommundirektörens roll

pengar
POLITIK. Frågetecknen kring kommundirektörens gigantiska löneförhöjning med 13,33 procent från årsskiftet rätar inte ut sig. Trots flera krampaktiga försök, både från politiker och tjänstemän. I stället blir de allt fler ju mer saken granskas. Och svaren lyser med sin frånvaro.

Det var den 22 januari som KK/KT kunde avslöja att kommundirektören Teresa Zetterblad från årsskiftet fått en löneförhöjning med 10.000 kronor i månaden. När hon tillträdde under 2019 fick hon samma lön som den sparkade kommunchefen, Max Tolf. Det vill säga 75.000 kronor i månaden. Inga beslut kunde visas upp varför lönehöjningen uppstod.

Kommunstyrelsens ordförande, Muris Beslagic (S), hävdade i artikeln att när kommundirektören, som då hette Teresa Dahlström, anställdes i maj 2019, utlovats en löneöversyn under året: "Överenskommelsen var att vi skulle göra en revidering i slutet av året", sade Beslagic till tidningen.

Stämmer inte med anställningsavtalet
Men det stämmer inte.I anställningsavtalet, som skrevs under av Dahlström och Beslagic den 6 maj, står inte ett ord om någon löneöversyn under året. Tvärt om. I avtalet slås fast att "löneöversyn sker årligen enligt de grunder som gäller för övriga tjänstemän." Den löneöversynen sker vanligen i april varje år.

(En detalj i sammanhanget är att hela anställningsavtalet aldrig har redovisats, vare sig i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.)


"Muntlig uppgörelse"
I artikeln försvarade Beslagic först sitt tilltag med att sista ordet om löneförhöjningen hade kommunstyrelsen. Något han en stund senare, och förmodligen efter kontakter med tjänstemän, tog tillbaka och lät meddela att han själv kunde besluta i frågan.

Någon dokumentation kring beslutet kan i dag inte hittas. Kommunstyrelsens ordförande hävdar att det rör sig om en "muntlig överenskommelse".

Frånsett alla formella brister, hade Beslagic ens rätt att fatta beslutet på egen hand? Det beror hur man tolkar den lönepolicy, som kommunen haft sedan 2009. Lönepolicyn är i vart fall det dokument vissa tjänstemän och politiker hävdar till sitt försvar för handlandet.

liavagen
Tillåtelse till balkongjakt på vildsvin från huset på Liavägen är ett av de mer bisarra inslagen i kommundirektörens framfart.

Inget argument
I lönepolicyn sägs "i samband med den årliga löneöversynen sätts individuell lön av medarbetarens närmaste chef." Det har tidigare i Degerfors tolkats som att det är kommunstyrelsens ordförande som sätter lönen för kommunens högsta tjänsteman. Men det skulle även kunna tolkas som det är kommunstyrelsen.

I vilket fall som helst håller inte argumentet, då det i detta fall inte handlar om den årliga översynen, utan något helt annat.
Kommunens lönepolicy ger tvärt om på flera punkter besked om att kommundirektörens löneförhöjning behandlats felaktigt:

  • "Löneöversynen genomföres i Degerfors kommun en gång per år och vid detta tillfälle beaktas sådant som påverkat lönebilden under året som gått", säger lönepolicyn. Det har inte beaktats i det här fallet.
  • "Lönen ska i första hand diskuteras vid nyanställning och vid löneöversynsförhandlingarna. Förändringarna av lön under pågående avtalsperiod ska endast ske i undantagsfall och förutsätter väsentligt förändrade anställningsförhållanden och arbetsuppgifter." Något sådant har inte inträffat under perioden maj till december 2019. Frånsett en mindre detalj - Zetterblad tjänstgör även som tillförordnad näringslivschef. Något hon utsett sig själv till, enligt nuvarande arbetsordning (mer om det nedan).
  • "Lönesättande chefer har, utöver denna lönepolicy och verksamhetens lönekriterier, stöd i form av . . . blankett som bekräftar att lönesamtal ägt rum." Någon sådan blankett har vi inte hittat.

Turerna kring kommundirektör Zetterblad har varit många under den korta tid hon varit anställd i kommunen. Ibland har det tagit sig rent bisarra uttryck, till exempel balkongjakt på vildsvin från sin fastighet på Liavägen. Ett tillstånd Muris Beslagic bakom ryggen på kommunstyrelsen tillstyrkte i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande.

I det fördolda
Även den så kallade löneöversyn som Zetterblad och Beslagic nu kommit överens om, har helt skett i det fördolda. Ytterst få har känt till den. Trots att den kommer kosta kommunen mellan 100.000 och 200.000 extra om året. Anledningen att den blev känd är ett mejl från personalchefen där hon beordrar lönekontoret att från årsskiftet höja Zetterblads lön med 10.000 kronor i månaden.

Titeln "kommunchef" dög inte. Nu skulle funktionen kallas "kommundirektör". Det är naturligtvis bara kosmetika, men en pikant detalj är att Zetterblad/Dahlström kallade sig kommundirektör redan innan titeln fanns.

Zetterblad/Dahlström har under sin korta sejour i Degerfors haft tre adresser. I Kil, i Degerfors och i Stockholm. Genom att välja att folkbokföra sig i Stockholm i stället för på fastigheten på Liavägen i Degerfors, vinner hon drygt 45.000 kronor årligen i lägre kommunalskatt. Till detta tillkommer förmåner på grund av dubbel bosättning och pendlingsresor.

Genom förläggningen av sin förtroendearbetstid har hon dessutom förmånen att arbeta även från Stockholm. Detta har medfört att mötestider fått flyttas och utskick försenats i kommunen.

jstjanseman
J
ohanna Svärd (S) sade en sak på facebook i valrörelsen och agerade på ett annat sätt efter valet.

Tjänstemannastyre
Under valrörelsen 2018 anklagade socialdemokraterna degerforsvänstern för att ha infört "tjänstemannastyre" i kommunen under sitt maktinnehav. Med tjänstemannastyre menas att de valda politikerna frånsäger sig makt och överlåter beslut åt tjänstemän. Så var inte fallet. Däremot har socialdemokraterna med stöd av sina lierade gjort det:

Under kommunstyrelsens augustimöte 2019 beslutade (S), (M), (C), (L) och (SD) att kommundirektören skulle få utökade befogenheter. Tidigare var det kommunstyrelsen som anställde och sparkade förvaltningschefer i kommunen. Nu frånsade man sig den uppgiften och överlät den till kommundirektören.

På kommande kommunstyrelsemöte, måndag den 3 februari, föreslår de styrande ytterligare personliga förmåner till kommundirektören. Bland annat ska hon har rätt till löneöversyn "vid behov" och inte som andra tjänstemän en gång om året. Samtidigt föreslås att kommundirektören ska få bättre villkor vid en eventuell uppsägning. Uppsägningstiden är sex månader. Därutöver ska hon ha sex månaders avgångsvederlag i stället för nuvarande tre månader.

Underlag för de kommande besluten är en tjänsteskrivelse från personalchefen Susanne Reuter, där det hävdas att när anställningsavtalet med Zetterblad/Dahlström gjordes i maj slöts även (återigen!) en "muntlig överenskommelse" om att anställningsavtalet skulle ses över vid årsskiftet.

Vänsterpartiet säger nej till den föreslagna förändringen i anställningsavtalet, precis som man gjort under alla processer rörande kommundirektören. Från hennes anställning och framåt.

När man handskas med medborgarnas pengar duger det inte med "muntliga överenskommelser" som sluts mellan skål och vägg. Överenskommelser ska vara skriftliga, daterade, underskrivna och registrerade. Allt annat är ur demokratisk synvinkel förkastligt.

J.A.


Skriv ut   E-post