Därför överklagas beslutet om permanent stängning av Karlskoga BB

beslut
KARLSKOGA BB.
Beslutet att permanent stänga Karlskoga BB har överklagats. Det är Ingvar Eriksson i Degerfors som står för överklagan. Han anser att beslutet både är tveksamt och felaktigt. Nu kommer förvaltningsrätten pröva beslutet. Fram till dess prövningen skett begär Eriksson att beslutet inte får verkställas.

Hela överklagan, förutom bilagor, följer nedan.


citatÖverklagan av beslut att inte öppna förlossningen i Karlskoga efter sommarsamordningen.

Överklagar härmed beslutet som fattats av tillförordnad verksamhetschef för kvinnokliniken i Region Örebro Län, Gill Kullberg, den 29 maj 2019.
”Beslut om stängning av förlossningsverksamheten i vid Karlskoga lasarett av patientsäkerhetsskäl”

Det finns flera skäl till att beslutet är tveksamt och felaktigt.

Hon har inte hänvisat till något särskilt utan gör en bedömning utan förklaring. Det kan knappast vara en så ospecifierad uppfattning som ska ligga till grund för nedstängning.

På regionens hemsida har administrationen (?) i efterhand uppgivit två stöd för nedläggningen.

”Verksamhetschefen på kvinnokliniken fattar beslut enligt:
Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) krav på att vården skall vara: ”av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.”
Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap. 1 § ”En verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses".

Ingetdera fallen ger absolut grund för att stänga en hel förlossningsavdelning. Det finns ett flertal förlossningsenheter i Sverige som saknar neonatalavdelning, som senare angetts som grund för nedläggningen. De accepteras utan vidare av Ivo.

Det har funnits en debatt under många år angående öppethållande av BB i Karlskoga. Det har varit sommarstängt under tio veckor i flera år med den lite märkliga motiveringen att personalen ska ha sammanhållen semester. Det är knappast nödvändigt med en stängning 20 procent av årstiden i Karlskoga för semestrar i Örebro. Det finns inget lagtvång om fyra veckors sammanhållen semester sommartid.

Ovan nämnda sommarsamordningsbeslut har kritiserats starkt i insändare och debattartiklar. Många anar att det har varit en förövning till permanent BB-stängning. Det har föranlett såväl politiska som andra företrädare för regionen att offentligt försäkra, både innan och efter beslutet, att så inte vare sig är planerat eller alls kommer att ske.

Det är då helt orimligt att ett tjänstemannabeslut, dåligt underbyggt, ska sätta stopp för regionens planer.

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § får beslutanderätten inte delegeras när det gäller 
   1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Naturligtvis är det en bedömningsfråga vad som då ligger utanför lagens råmärken, men när i stort sett samtliga regionpolitiker uttalat att förlossningen i Karlskoga ska vara kvar är det rimligt att en stängning ligger inom vad som inte får beslutas annat än politiskt.

Nu har ju inte heller beslutsfattaren hänvisat till delegationdordningen men heller inte hänvisat till nåt annat specifikt i beslutsformuleringen. Dessutom ligger tanken på jäv väldigt när då beslutsfattaren själv, Gill Kullberg deltagit i den utredning, som Ivo begärt, och som anses ligga till grund för beslutet.

Några dagar efter tillkännagivandet av sitt nedläggningsbeslut verkar ho(se bilaga 1 ”Genomlysning av kvinnosjukvård och förlossningsverksamhet i Region Örebro län).n ha kommit på andra tankar och framför i media att Ivos syn på ett fall i Karlskoga och Svenska neonatalföreningens krav på att få ha sina medlemmar arbetande fysiskt nära alla förlossningar i Sverige som en grund.

Vad gäller IVO är det naturligtvis viktigt att ta till sej vad de framför men det är inget krav att följa deras rekommendationer. Inte heller, naturligtvis, att slaviskt följa vad Svenska Neonatalföreningen framför som lämpligt. Det finns på samma sätt, krav från Svenska Barnmorskeförbundet som inte är uppfyllda.

Samtidigt måste man ha klart för sej att både Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen är yrkessammanslutningar som ställer krav också i egen sak.

För den som följt händelseförloppet står det klart att beslutet föregåtts av ett långt och intensivt arbete för att stänga ner förlossningen i Karlskoga. Det för att senare avsluta all jourverksamhet och stänga Karlskoga lasarett som akutsjukhus och endast ha dagtidsverksamhet. Framgent att eventuellt flytta hela BB-avdelningen till Örebro.

Efter en tids försening presenterades en enmansutredning för Hälso och sjukvårdsnämnden angående förutsättningarna för ett kontinuerligt öppethållande av två förlossningsavdelningar i regionen.

Utredningen med bilagor nämner ofta de problem som funnits länge i Örebro med just bemanningen och önskan om att även få Karlskogas personal till hjälp. Det är en syn från tjänstemannahåll som, vad gäller nedläggning av Karlskoga BB, stött på enträget och hårt motstånd från ansvariga politiker.

Det är ytterligare en anledning till att det överklagade beslutet ska hänföras till ett politiskt belut.

Utredningen som kom i mars i år har dessutom ett kapitel med rubriken: ”Förslag till framtida verksamhet i avdelning Qs lokaler” . Därav kan man lätt förstå att den utredningsom gjordes bland annat syftade till att avdelning Q i Karlskoga, mot utredningsdirektiven, skulle läggas ner.

Utredningsuppdraget var heller inte särskilt öppet:

I december 2018 genomförde Thomas Hallgren (Med dr, docent Överläkare och före detta verksamhetschef på kirurgkliniken Karlstad) en genomlysning av kvinnosjukvården och förlossningsverksamheten i Region Örebro län Uppdraget innebar att:

"Tillsammans med berörda verksamheter och områdeschef i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utvärdera effekterna av tidigare genomförd samordning av förlossningsverksamheter i regionen under semesterperioder. -
I dialog med berörda verksamheter och områdeschef utvärdera förutsättningarna för ett kontinuerligt öppethållande av två förlossningsavdelningar i regionen.

- Utifrån den aktuella bemannings- och kompetensstrukturen inom kvinnosjukvård och förlossningsverksamhet ge en bedömning om verksamhetens kapacitet, funktion och möjlighet att upprätthålla en god och jämlik vård i regionen.”

Utredaren har, förmodligen vid kontakter med administrationen, insett att den önskar att BB i Karlskoga läggs ner, och formulerat sej därefter. Enligt ovanstående uppdrag skulle det ske just i dialog med verksamheterna. I uppdraget står inget att om planera vad avdelning Q:s tomma lokaler ska användas till, ändå gjordes det.

Det är inte rimligt att ett beslut som innebär nedläggning av en viktig och central verksamhet, tvärs emot uttalad politisk vilja, får tas och genomföras på detta sätt.

Några veckor innan beslutet togs visade det sej att Hälso o sjukvårdsnämndens verksamhet har ett skenande underskott som närmar sig ½en halv miljard om inget drastiskt görs. Det finns nog ingen som inte inser att nedläggningsbeslutet kommer mycket lämpligt ur ekonomisk synvinkel, särskilt som det är tunt underbyggt medicinskt. Samtidigt som nämnda nedläggningsbeslut togs ger dessutom tillförordnade sjukvårdsdirektören uppdrag till verksamheten att ”...vända den ekonomiska kräftgången”. Vidare behandling av tillförordnade sjukvårdsdirektörens uppdrag har getts ett mycket skyndsamt förlopp, och kommit att beröra även andra avdelningar.

Risken är stor i denna spariver och nervositet, att om beslutet att inte öppna förlossningen i Karlskoga vinner laga kraft, så inleds en ”plundringsvåg” där, från Örebro BB/regionen för att förbereda sej att kunna ta emot de 7-800 ytterligare förlossningar som blir följden på USÖ.

Kanske är det än viktigare att snarast upphäva beslutet i väntan på att förvaltningsrätten ska pröva saken, är att stoppa den personalflykt som kommer att bli fallet, och redan har börjat.

Slutsats i överklagan
Beslutet att inte öppna förlossningen efter sommarsamordningen är menat som en permanent stängning för att sedan förmodligen följas av en nedgraderingen av Karlskoga lasarett i besparingssyfte. Det är helt emot den politiska inriktningen.

Beslut som gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet får inte delegeras.

Det här beslutet har tagits i oriktig ordning då det gäller såväl inriktnig, omfattning och kanske också kvalitè. Gill Kullbergs oro för patientsäkerheten kan inte användas att permanent stänga förlossningsavdelningen. Det strider mot lag och delegation. Däremot har hon som ansvarig både rätt och skyldighet att vidta åtgärder.

Beslutet att stänga permanent, eller säkerställa patientsäkerhet, ankommer på den politiska ledningen att ta senare. Därmed har hon som myndighetsperson också överskridit sina befogenheter.

Jag kräver att förvaltningsrätten upphäver beslutet och förvisar eventuellt beslut och fortsatt behandling till rätt instans, som rimligen borde var regionens Hälso och Sjukvårdsnämnd. Kanske är frågan så stor att den ska behandlas av regionfullmäktige.

I kommunallagen står:

6 kap 8 §   
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

16 kap. 135 §
Besvär får anföras på den grunden att
1) beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
3) beslutet annars strider mot lag.

Inhibering

Därför, med hänsyn till ovanstående, begär jag också omedelbar inhibition av Gill Kullbergs beslut att inte öppna förlossningen i Karlskoga i höst.
Ifall beslutet inte upphävs kommer 15 juni att bli permanent stängningsdatum, mot uttalad politisk vilja, utan att frågan ens prövat politiskt.

Förhandling
Jag begär också att förhandlingen ska hållas muntligt och öppet. 


Skriv ut   E-post