100 dagar med koalitionen vid makten - vi summerar

1j an 8 apr
KOALITIONSSTYRET. Idag har Degerfors styrts av en anti-vänsterkoalition bestående av (S), (M), (C) och (L) i 100 dagar. Beslut, reglementen, policys, riktlinjer, arbetsordningar och delegationsordningar är inte antagna för skojs skull i en kommun och ska efterlevas. Inte rundas. Men det är inget den nuvarande kommunledningen förstått. Media uppmärksammar misstagen, föreningar skickar skrivelser med kritik, chefstjänstemän protesterar mot beslut - listan är lång. Koalitionens slagord "förnyelse" klingar tomt. Här kommer en genomgång av koalitionsstyrets första 100 dagar vid makten.

1 janDå tolfte slaget slår klockan 00:00 övergår allt ansvar för kommunen till den koalition, bestående av (S), (M), (C) och (L), som tar över efter att degerforsvänstern styrt Degerfors i åtta år. Konstellationen har egen majoritet i alla styrelser och nämnder, men saknar egen majoritet i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S), Socialnämndens ordförande Johanna Svärd (S) och kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anna Nordqvist (M) är nu kommunalråd. Franz Maretta (S) är ordförande i bygg- och miljönämnden och Björn Berglund (M) basar för servicenämnden.

Kim Bäckström (V) tillträder som oppositionsråd.

3 janLång väntan följer
Koalitionsstyret och en representant för oppositionen håller möte med Degerfors IF angående hyrorna för 2019. Muris Beslagic utlovar att återkomma inom ett par veckor med besked. Det skulle ta över två månader innan det beskedet kom.

 

7 jan"Hemlig plan" för Torget
På kommunstyrelsens sammanträde diskuteras, som vanligt, frågan om vad som ska hända Torget. Oppositionen vill att arbetet för att fullfölja den beslutade detaljplanen ska sättas igång. Då avslöjar koalitionsstyret att man har en "hemlig", alternativ, plan för torgfrågan som man först vill diskutera med Coops ledning innan man avslöjar något.

 

 

Hemlig parkering10 janTvå extra parkeringsplatser på Medborgargatan
Det "hemliga" förslaget kommer på papper. Det visar sig vara ett förslag som enbart innebär att busshållplatsen flyttas bort från torget och att två längsgående parkeringsplatser på Medborgargatan tillskapas. Hemlighetsmakeriet till trots läcker planen ut bit för bit under senare delen av januari.

 

 

 

 

  28 janNamninsamlingen som försvann dyker äntligen upp. Och blir registrerad
Strax före årsskiftet lämnas en namninsamling med 1.281 namn rörande en matsal på Västergården över till det tillträdande kommunalrådet Muris Beslagic. Denne underlåter att registrera den inkomna handlingen och behåller den själv.

petitionenNär oppositionsrådet Kim Bäckström (V) några dagar innan i diariet efterfrågar namninsamlingen uppdagas det att den inte fanns där den borde finnas. Då KK/KT:s reporter får nys om saken och konfronterar Beslagic med uppgiften. Denne erkänner han sin okunskap på området: "jag utgick från att det inte var nödvändigt", "jag har inte haft en susning om det", är några av hans kommentarer enligt tidningen.

19 febCoop sätter ner foten
Coop Värmland sågar i ett brev till kommunstyrelsen koalitionspartiernas hittepåförslag till alternativ lösning. "Kommunens förslag visar på elva p-platser utefter Medborgargatan vilket är två fler än vad som finns efter samma sträcka idag", skriver man. "Sätts inte arbetet igång enligt den beslutade detaljplanen läggs Coops butik ned", meddelar man sakligt.

 


25 febKoalitionsstyret förlorade torgfrågan i fullmäktige
Med röstsiffrorna 16-15 beslutar fullmäktige, mot koalitionsstyrets vilja, att arbetet med detaljplanen för Torget ska sättas igång.

En längre diskussion angående om ledamoten Anna Nordqvist är jävig i frågan (hennes mor, driver Fest- och Bröllopspalatset, skulle kunna drabbas ekonomiskt om torgplanerna genomfördes. Detta genom att parkeringsplatser i direkt anslutning till entrén till affärslokalerna skulle kunde försvinna).

Nordqvist anser sig trots detta inte jävig och det hela slutar med något så ovanligt som en omröstning angående jävet. I denna omröstning deltar Nordqvist själv, vilket är ett direkt brott mot kommunallagen. Vänstern ser dock mellan fingrarrna med detta då man vinner omröstningen i sakfrågan.

På en fråga angående handhavandet av den inlämnade, men inte registrerade namninsamlingen, tvingas Beslagic åter igen pudla. Det ställs också frågor från oppositionen gällande kulturföreningen Bergets ekonomi och hur tvålärarsystemet ska utvecklas. Vänstern lågger en motion om ett centralt beläget motionsspår.

5 marsDegerfors IF antar budget för 2019
Degerfors IF håller årsmöte. Beslut tas om budget för verksamhetsåret. Då föreningen fortfarande inte hört något mer från kommunen utgår man från att hyran för 2019 är oförändrad - 605.000 kronor.

 

 

6 marsFörst nu kräver koalitionsstyret högre hyra
Dagen efter Degerfors IF:s årsmöte kallas representanter från föreningen till ett möte med kommunledningen. Mötet omgärdas av hemlighetsmakeri. Någon representant för oppositionen kallas inte till mötet, föreningens representanter vet inte syftet med mötet. Här förklaras att kommunen anser sig ska ha 150.000 kronor mer i årshyra av föreningen.

Att inte vänstern kallats till mötet betecknar Beslagic (S), i en tidningsartikel, som en "miss".

Behandlingen av DIF:s hyror för 2019 har före mötet inte föregåtts av någon som helst politisk process, vare sig i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunfullmäktige. Koalitionen har alltså inga som helst befogenheter att på eget bevåg formulera nya villkor för DIF:s hyror.

11 marsDen misshagliga meningen om bro över Möckeln
Muris Beslagic (S) försöker frisera texten i kommunens översiktsplan. Det gäller svaret på ett medborgarförslag angående alternativa möjligheter till fordonsväg över Letälven. Svaret, som kommunstyrelsen beslutat om på sitt möte den 4 mars, innehåller ett par meningar ur just översiktsplanen rörande en ny bro för Nobelbanan och E18. Men en mening saknas: "Degerfors kommun avstyrker dock en sådan broförbindelse."
meningen2https://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerar

Att Degerfors kommun är motståndare till tankarna på denna bro är en nagel i ögat på (S). Partiet är det enda i kommunen som varit för bron. Justeraren, Anita Bohlin Neuman (V), vägrar skriva under protokollet innan meningen finns med. Till slut kommer meningen på plats.

12 marsBeslutsmöte blev "informationsmöte" vid närmare eftertanke
Uppenbarligen är frågan om vilken status mötet med Degerfors IF veckan innan har, är obekväm för koalitionen. Då KK/KT tisdagen den 12 mars åter publicerar uppgifter kring mötet har koalitionen fått kalla fötter. Det som då framställts som klart och beslutat är mindre än en vecka senare något helt annat. Nu betecknas mötet som "informationsmöte" och att det "inte var ett beslutsmöte."

 

15 marsIdeellt arbetande anser sig utnyttjade som gratis arbetskraft
Pensionärspoolen, den stora gruppen ideellt arbetande, som hjälper Degerfors IF, protesterar mot den tilltänkta hyreshöjningen för Stora Valla. Utöver det frivilligarbete man kommit överens med kommunen om att sköta, har man utfört betydligt mer.


"Hade vi vetat om att våra arbetsinsatser, som egentligen åligger kommunen att utföra, inhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarte var värda något för kommunen så hade vi inte utfört dessa uppgifter", säger pensionärspoolen i en skrivelse.

"Vi tog för givet att våra insatser skulle komma Degerfors IF till gagn. Men den nya politiska ledningen verkar inte uppskatta och värdera det vi gör och i stället föreslår man en hyreshöjning", skriver gruppen i sin protestskrivelse. "Man kan säga att kommunen i stället indirekt använt oss i pensionärspoolen som gratis arbetskraft, vilket inte är syftet med vårt arbete på Stora Valla", fortsätter man.

Pensionärspoolen ser fram emot att ett nytt avtal ska förhandlas fram mellan parterna till 2020 och kommer ge sin syn på detta. För 2019 finns en muntlig överenskommelse mellan kommunen och DIF om vem som gör vad genom pensionärspoolen.

"Det åtagandet kommer vi att fullfölja, men det blir oerhört svårt för vår grupp att motiveras till att utföra arbete utöver det om det ligger inom kommunens ansvarsområde", skriver man och hoppas att arbetsinsatserna kommer gynna DIF ekonomiskt på sikt.

15 marsKoalitionspolitiker anklagas för maktmissbruk
Samma dag går ytterligare en förening, den här gången en företagarförening, till storms mot en enskild politiker i koalitionsstyret. Det är styrelsen för DCU, Degerfors Centrumutveckling, som i ett brev till kommunledningen anklagar politikern för maktmissbruk.

I brevet till kommunledningen skriver styrelsen att politikern vid upprepade tillfällen och till olika personer efter årsskiftet försökt påverka föreningens fortlevnad, vem som ska väljas till ordförande och vilka som bör ingå i valberedningen.

"Som styrelseledamöter i DCU reagerar vi starkt på denna inblandning i våra inre angelägenheter", skriver man i brevet.

"Politikerns agerande ryms knappast inom dennes uppdrag och befogenheter och kan därav benämnas som maktmissbruk", påpekar man.

Brevet ger Degerfors stor negativ medial uppmärksamhet.

20 marsNu ska mysfaktorn i kommunen bli högre
Desto mer positiv medial uppmärhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarksamhet ger Svenskt Näringsliv Degerfors när kommunalråden Anna Nordqvist (M) och Johanna Svärd (S) deltar i organisationens "inspirationsdag" på Arlanda. De intervjuas och berättar bland annat att Jantelagen måste kastas över bord och att bruksmentaliteten måste bort.

"Mysfaktorn måste bli högre", tycker Anna Nordqvist. "Det är inte så mycket ideologi på lokal nivå. Det avgörande är ofta att personkemin stämmer och det gör den", berättar Johanna Svärd.https://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerar
mysfaktorn2

Hela intervjun kan du läsa här!

 

20 marsSparkar kommunchefen — utser sig själv till efterträdare
Hemma i Degerfors blir mysfaktorn samma dag inte speciellt hög då kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic kallar till personalmöte klockan 12:00. Inför en förstummad församling berättar han att han tidigare på förmiddagen sagt upp, eller "arbetsbefriat" som han nu kallar det, kommunchefen Max Tolf. Uttalandet slår ner som en blixt från en klar himmel. Det är en åtgärd han inte har befogenhet till - det är bara kommunstyrelsen som kan vidta en sådan åtgärd.

Beslagic meddelar, till en lika förstummad församling, att han dagen därpå kommer utse en tillförordnad kommunchef. Inte heller det har han några befogenheter till. Åter igen - det kan bara kommunstyrelsen göra.

På frågan "vem är kommunchef fram till dess"?, svarar han "det är jag." Det är åter ett lagbrott. Det är inte möjligt att vara både politiker och kommunchef samtidigt.

20 marsAnser sig kunna tala för alla politiker
Men dagen är inte slut med det: Efter mötet, klockan 13:27, sänder Beslagic ett mejl till samtliga 1.560 adresser i kommunens epostserver med följande innehåll:

"Kära medarbetare i Degerfors kommun

Idag har vi politiker fattat beslut om att arbetsbefria Max Tolf från sin tjänst som kommunchef.

Den 1 januari 2019 förändrades det politiska styret i Degerfors kommun och vi vill verka för en ny inriktning på kommunens arbete. För att kunna uppnå de mål som vi har, så känner vi att förändringen är nödvändig.

Det är viktigt att poängtera att Max har gjort mycket bra för Degerfors kommun under de år som han varit kommunchef. Arbetet med att rekrytera en ny kommunchef kommer att starta omgående."

Mejlet innehåller en ren lögn: "Vi politiker" har aldrig fattat ett beslut att arbetsbefria Max Tolf. Det beslutet har tagits av klick personer som inte har befogenheter till det.

Dessutom: Tjänstemännen har hittills inte informerats vilka mål "vi" har. Lika lite som vad "våra" känslor av nödvändigheten av förändring består i.

21 marsÄnnu ett klavertramp
Muric Beslagic meddelar att den nytillträdda socialchefen Teresa Dahlström utsetts till tillförordnad kommunchef — ett beslut som enbart kan tas av kommunstyrelsen.

Nu börjar revisorernas ordförande Björn Nordenhaag intressera sig för vad som försiggår. Hur har sparkningen av Max Tolf gått till? Vad kommer det här kosta kommunen?

max

21 mars"Obegriplig oansvarigt"
Tre tunga chefer går öppet ut och kritiserar de styrande polikerna för hur man handlagt frågan om Max Tolf. Det är Anders Luthman, serviceförvaltningens chef, Anna-Lena Sandell, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen och Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef.

De tre betecknar agerande som "obegripligt oansvarigt" och hänvisar till att tidpunkten är synnerigen illa vald:

"Att i det känsliga läge kommunen befinner sig i just nu med slutförande av bokslut, pågående lönerevision, större investeringsprojekt och ett flertal chefstillsättningar arbetsbefria den person som är insatt i samtliga delar och också den enda med erforderlig ekonomisk kompetens är för oss obegripligt oansvarigt."

Att tre toppchefer i en kommun offentligt går ut och kritiserar den politiska ledningen är ytterst ovanligt. Kanske rent av unikt.

Hela skrivelsen finns här!

22 marscatarina forsbergOrimligt och strider mot kommunallagen
Samma dag aktualiserar Karlskoga Tidnings borgerliga ledarskribent Catarina Forsberg de allt märkligare turerna kring hur koalitionspolitikerna gjort sig av med kommunchefen Max Tolf. Så här skriver hon bland annat:

"Men att Muris Beslagic samtidigt kan vara både kommunchef och kommunalråd är naturligtvis både orimligt och strider mot kommunallagen.

Det finns regler, valbarhetshinder som säger att är man kommundirektör kan man inte väljas till uppdrag” konstaterar den jurist på Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som tidningen varit i kontakt med.

Det tog ett mejl och några telefonsamtal för oss att få det klara, enkla svaret från juristen.

Varför ringde inte Muris Beslagic eller någon annan de samtalen innan man sparkade Max Tolf??

Och varför informerades inte oppositionen?"

Hela ledaren kan du läsa här!

25 marsEnighet och gemensamt ansvar intygas
Nu ska koalitionsstyret rätta till felaktigheterna och kallar till extra kommunstyrelsemöte. Socialchefen Teresa Dahlström blir nu tillförordnad kommunchef. Degerforsvänstern yrkar att Max Tolf ska återinsättas i sin funktion och reserverar sig mot beslutet. Vid mötet framkommer att någon grupp inom kommunledningen sedan en "längre tid" planerat att avsätta Max Tolf. Andra ledamöter, Birgitta Höijer (C) till exempel, håller fast vid ståndpunkten att tjänsten som ny kommunchef ska utannonseras externt.

Det är också fullmäktiges beslut från september 2016, där det slås fast hur chefsrekryteringen ska gå till. Ett enigt fullmäktige bestämde att alla chefstjänster ska annonseras externt, utom i vissa undantagsfall. Som undantagsfall nämndes komplicerade kombinationstjänster (till exempel Max Tolfs, som var anställd både som kommun- och ekonomichef) och tillfälliga tjänster.

(S) ville då gå ännu längre i öppenheten och göra det obligatoriskt att vid alla tillsättningar skulle de sökande kallas til kommunstyrelsemöten för presentation.

Vid kommunstyrelsemötet den 25 mars betygar samtliga koalitionsrepresentanter att man är eniga och gemensamt ansvariga för de steg som tagits i händelseutvecklingen.

26 marsNy på jobbet
Åter igen en pudel från Beslagic (S):

"Tyvärr har jag inte tolkat det här korrekt. Jag trodde att jag hade befogenhet att utföra det. I efterhand kan jag bara säga att jag beklagar att jag skapat oro", säger Muris Beslagic (S) med anledning av hans beslut att arbetsbefria kommunchef Max Tolf med omedelbar verkan i förra veckan.

"Men jag är ny på jobbet och har gjort en missbedömning, jag hoppas jag kan lära mig. Jag står till svars för handlingarna, men jag vet att jag gjort det för Degerfors bästa och för att stärka den inriktning som vi vill jobba vidare mAnser sig kunna tala för alla politikered", säger Beslagic.

Allt enligt en intervju i KK/KT.

Hur pass "ny på jobbet" Beslagic är kan vara en tolkningsfråga. Han har, trots allt, varit med i kommunalpolitiken sedan 2014 och suttit i kommunstyrelsen som arvoderat oppositionsråd sedan 2017. Men är det rättvist att han ensamt får bära hundhuvudet? Han är omgiven av en rad personer med mycket lång erfarenhet av kommunalpolitikens alla aspekter, som borde kunna sina saker och vara ett stöd.

29 marsVad är det som ska förändras?
En ny ledare av Karlskoga Tidnings borgerliga ledarskribent Catarina Forsberg, där hon helt delar degerforsvänsterns ståndpunkter:

"Och det verkar – konstigt nog – som att det ska vara kommundirektörernas och inte de ansvariga politikernas uppgift att förnya och förändra...Socialdemokraten Muris Beslagic ser att ”nytänkande behövs”, han söker ”utveckling”.

Ingenstans har jag dock lyckats hitta någon närmare förklaring. Något förtydligande.

Vad är det som ska förändras? Hur? Varför? När?"

Samma dag skriver Beslagic en insändare i KK/KT där han påstår följande: "För närvarande pågår ett arbete inom S, C, L och M ned att vidareutveckla det program vi gemensamt presenterat efter att vi övertagit ansvaret att styra Degerfors kommun."

Ingen tycks dock kunna ge besked om vilket program som åsyftas. Finns det ens? När och i vilket sammanhang har det i så fall presenterats? Det har i vart fall inte presenterats offentligt.

1 aprilUtlyser regelvidrigt möte
Dagen till trots är det inget aprilskämt när Beslagic kallar till extra möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledning: Koalitionen vill tillsätta den tillförordnade Teresa Dahlström som ordinarie kommunchef. Någon extern rekrytering, som fullmäktige beslutat om ska vara regel, vill man inte följa. Trots att (S) och (C) var de kanske ivrigaste partierna när fullmäktige tog beslutet 2016.

Mötet ska ske redan om två dygn. Det bryter mot kommunstyrelsens reglemente, som säger att kallse ska ske minst fyra dagar i förväg.

Reglementet säger: "Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamöterna på lämpligt sätt senast fyra dagar innan sammanträdet. Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande handlingar i enlighet med ordförandens bedömning."

2 aprilFacken säger nej
Vänsterns bägge ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, Kim Bäckström och Peter Pedersen, meddelar att man anser kallelsen ogiltig och att man inte kommer delta på mötet.

Det blir ytterligare ett rejält bakslag för kommunstyret senare på dagen. Samtliga fackliga organisationer förkastar förfaringssättet att frångå extern rekrytering. MBL-förhandlingarna slutar i oenighet. Centrala förhandlingar kommer nu ske.

Senare på eftermiddagen meddelas att mötet, som skulle hållas dagen därpå, är inställt.

 

 

5 april"Utgick" från reglemente som inte finns
Efter den senaste tidens turbulens kring kommunchefsfrågan talar kommunstyrelseordförande Beslagic ut i en intervju i lokaltidningen KK/KT. Då det gäller frågan om den ogiltiga kallelsen till det extra mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott säger han bland annat:

rekommendationer
"Jag utgick från SKL:s reglemente för styrelser och nämnder, att ordförande kan sammankalla till extramöte där inte tidsfristen kan hållas och att det inte heller behövs handlingar"
, säger Beslagic.

Rent nonsens. SKL utfärdar inga reglementen, det har man inte behörighet till. Alla reglementen utfärdas av kommunfullmäktige (kommunallagen kap. 5 §44). Däremot skriver SKL underlag till reglementen som stöd till landets fullmäktigeförsamlingar. Helt enkelt tips på hur ett reglemente kan se ut.

I samma intervju säger Beslagic vidare att "vi vill ha direktör i stället för chef, det står i kommunallagen och det är förnyelse." Kommunallagen använder benämningen kommundirektör, men: "Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning" (7:e kapitlet §1).

6 aprilBlev dyrt för Degerfors IF — kan bli dyrt för kommunen
Hemmapremiär för Degerfors IF på Stora Valla. Storpublik i solsken och vårvärme, kringförsäljningen skjuter i höjden. Välbehövligt klirr i klubbkassan.

Inte.

Det blir Behrn arena i Örebro, klubbens reservspelplats, inför 600 åskådare och utan kringintäkter. Den usla planen på Valla har dömts ut av fotbollförbundets kontrollant tidigare i veckan. De uteblivna intäkterna kan handla om så mycket som 200.000 kronor.

Det här kommer lägga ytterligare ved på brasan då det gäller striden om den av koalitionen föreslagna hyreshöjningen för föreningen. Det kommer också väcka frågor kring hur kommunen har skött planunderhållet under våren.
vallagräshttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerarhttps://degerforsaren.se/index.php/arkiv/56-topp/347-100-dagar-med-koalitionen-vid-makten-vi-summerar

8 aprilTorget saknades på dagordningen
Kommunstyrelsen sammanträder. Här ska de fortsatta planerna för utvecklingen av torget beredas. Bland annat kostnaderna för ny infart på torget från Medborgargatan, gångfartsområde och parkeringsplatser. Detta för att kommunfullmäktige på sitt möte den 29 april ska kunna ta ställning till den fortsatta utvecklingen.

Punkten finns inte ens med på dagordningen till mötet, än mindre finns några handlingar framtagna. Därmed tvingas styret att sammankalla kommunstyrelsen ytterligare en gång innan fullmäktiges aprilsammanträde. Annars har fullmäktiges beslut inte verkställts.

Vid mötet framkommer att även frågan om gymnasiets ekonomi inte avancerar. Först i slutet av april kommer ett möte mellan kommunledningarna i Degerfors och Karlskoga ske.

Då det gäller frågan om kommunchefen ska rekryteras internt i stället för externt har koalitionspartierna pratat ihop sig. Koalitionsföreträdare, som så sent som på det extra kommunstyrelsemötet den 25 mars fortfarande hävdade att kommunchefen skulle rekryteras externt, har nu ändrat åsikt.

Positionerna mellan koalitionsstyret och degerforsvänstern då det gäller frågorna om Degerfors IF:s hyror för 2019 är fastlåsta. Frågan kommer att avgöras i fullmäktige den 29 april.


Skriv ut   E-post