"Obegripligt oansvarigt." Tunga chefer i protest mot sparkningen av Tolf

kommunhus
KOALITIONSSTYRET.
Tre höga chefer i kommunen går nu öppet ut och kritiserar sparkningen av kommunchefen Max Tolf. I en skrivelse till de ansvariga politikerna betecknar man agerandet som oberipligt oansvarigt. Skrivelsen är undertecknad av Anders Luthman, serviceförvaltningens chef, Anna-Lena Sandell, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen och Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef.

Vi publicerar skrivelsen i sin hehet.


citatKlockan 12.00 onsdag 20 mars 2019 fick de anställda i nämndhuset information om att kommunchefen blivit arbetsbefriad med omedelbar verkan. Anledningen formulerades ”Den 1 januari 2019 förändrades det politiska styret i Degerfors kommun och vi vill verka för en ny inriktning på kommunens arbete. För att kunna uppnå de mål som vi har, så känner vi att förändringen är nödvändig”.

Undertecknade ställer sig frågande till hur det förändrade politiska styret är säkra på att detta inte skulle kunna ske genom den anställde kommunchefen? En kommunchef som sedan han blivit tilldelad uppdraget som kommunchef på heltid inte haft förutsättningar att arbeta med endast detta uppdrag? Under tiden sedan kommunstyrelsen fattade beslut om en kommunchef på heltid har personen i fråga arbetat som både kommunchef, ekonomichef och kanslichef.

Dessutom under en kort period även som tf socialchef. Är det rimligt att utifrån dessa förutsättningar också kräva att personen i fråga ska arbeta utvecklande när det inte ens finns utrymme för att förvalta alla uppdragen inom arbetstidens gränser? Förutom förvaltande uppdrag fanns också problem av psykosocial art i huset som kommunchefen fått hantera, delvis som arv från tidigare chefer i huset. Dessa problem är till största delen lösta idag, även om en del fortsatta löpande insatser behövs och pågår i frågan. Vilka de nya mål är som ansvarig politiker hänvisar till är för oss än så länge okända och också därför omöjligt för oss att arbeta mot.

Om den nya politiska ledningen ändå anser att en ny kommunchef behöver tillsättas ifrågasätter vi starkt om man som en attraktiv arbetsgivare behandlar en person som under tolv år arbetat ihärdigt med allt som blivit honom förelagt på detta sätt? Utan minsta förvarning får han några minuter på sig att lämna huset, blir hemskjutsad och fråntas samtliga arbetsuppgifter. Det ger övriga medarbetare, och allmänhet, intrycket av att han begått någon oegentlighet. Vilket inte alls är fallet som också bekräftas av kommunstyrelsens ordförande när han skriver både på hemsida och i informationsmail till samtlig personal att personen i fråga ”har gjort mycket bra för Degerfors kommun under de år som han varit kommunchef”.

Är det så den nya politiska ledningen menar att medarbetare ska behandlas samtidigt som det finns ett pågående kommunövergripande projekt för friskare arbetsplatser?

Att i det känsliga läge kommunen befinner sig i just nu med slutförande av bokslut, pågående lönerevision, större investeringsprojekt och ett flertal chefstillsättningar arbetsbefria den person som är insatt i samtliga delar och också den
enda med erforderlig ekonomisk kompetens är för oss obegripligt oansvarigt.

Respekt för övriga medarbetare åsidosätts kraftigt när ett informationsmöte hålls i nämndhuspersonalens lunchrum och den enda information som lämnas är att kommunchefen blivit arbetsbefriad. När en fråga ställs kring situationen av en medarbetare nonchaleras denna fullständigt. Istället ägnar sig närvarande politiker åt politisk argumentation i medarbetarnas närvaro, på medarbetarnas arena. Medarbetarnas oro ignoreras totalt. Information om tillförordnad kommunchef kan inte lämnas då ingen ännu tillfrågats enligt kommunstyrelsens ordförande. Istället meddelar han att han utsett sig själv till tillförordnad kommunchef tills annan meddelas.

Tilläggas ska också att till detta informationsmöte kallades även de förvaltningschefer som inte har sina arbetsplatser i nämndhuset, dock först efter särskild förfrågan. De blev inte informerade om situationen i förväg, och inget tillfälle
till dialog erbjöds. De är, tillsammans med den arbetsbefriade kommunchefen, de ledande tjänstemännen i kommunen med ansvar för samtliga medarbetare.

Enligt information bestämdes att kommunchefen skulle arbetsbefrias redan för en vecka sedan vilket ytterligare förstärker ignoransen för kommunens medarbetare. Ingen dialog eller information har heller skett med förvaltningschefer avseende tillsättande av tillförordnad kommunchef. Förvaltningscheferna nekades även tillträde till den fackliga samverkan där arbetsgivare och fackliga kommit överens om att förvaltningschefer bör delta, det sk. Cesam (Central
Samverkan). Innebär detta att det är den politiska ledningen som återtar all arbetsmiljödelegation som delegerats till kommunens samtliga chefer? Frågan ställs eftersom den politiska ledningen med sitt agerande försvårat för cheferna
att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna i sina respektive förvaltningar.

Denna skrivelse har upprättats och lämnas till ansvariga politiker för att tydliggöra att kommunens tjänstemän tar situationen på allvar och vill fortsätta att arbeta för samtliga medarbetares bästa.


 


Skriv ut   E-post