Den misshagliga meningen som Beslagic (S) ville stoppa

BRO ÖVER MÖCKELN. Att Degerfors kommun är motståndare till att en bro byggs över Möckeln är välkänt. Det står till och med inskrivet i kommunens översiktsplan. Men att påpeka det i kommunala handlingar — det tycker inte kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic (S) om.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde skulle ett medborgarförslag om att utreda en alternativ fordonsöverfart över Letälven behandlas. Förslaget i sig ledde inte till någon åtgärd.  I ärendets beslutsunderlag fanns en redogörelse för alternativa färdvägar till den nuvarande via Jannelundsvägen.

meningen2Överst förslaget till protokoll. Nedan det slutliga protokollet, där översiktsplanen citeras korrekt.

I det sammanhanget påpekades tankarna på en kommande Nobelbana som kan komma att dras via en bro över Möckeln.  Texten hämtades ur den gällande översiktsplanen:

"Däremot har kommunen i översiktsplanen påpekat att vid en ny eventuell järnvägssträckning över sjön Möckeln (Nobelbanan) bör ett brobygge planeras för att även ge plats för en ny vägsträckning av E 18."

Men den texten är ofullständing och utelämnar en i sammanhanget mycket viktig mening. I översiktsplanen står det så här:

"Vid en eventuell ny järnvägssträckning över sjön Möckeln bör ett brobygge planeras för att även ge plats för en ny vägsträckning av E18. Degerfors kommun avstyrker dock en sådan broförbindelse."

Ville frisera innehållet i översiktsplanen
Av någon anledning misshagade den sista meningen Beslagic så till den grad att han inte ville ha den med i protokollet. Den saknades också när protokollet skulle justeras. Justeraren Anita Bohlin Neuman (V) vägrade dock att skriva under protokollet om inte den utelämnade meningen fanns med. Och så blev det till slut. Stycket formulerades så här till slut:

"Däremot har kommunen i översiktsplanen påpekat att vid en ny eventuell järnvägssträckning över sjön Möckeln (Nobelbanan) bör ett brobygge planeras för att även ge plats för en ny vägsträckning av E 18. Degerfors kommun avstyrker dock en sådan broförbindelse."

 Varför Beslagic hade behov av försöka frisera innehållet i den översiktsplan, som trädde i laga kraft 2016 , är okänt. Redan då kommunfullmäktige i september 2016 antog översiktsplanen ville (S), som enda parti, ha bort just den meningen. Inte heller då lyckades man och hela översiktsplanen antogs till slut av fullmäktige utan reservationer.


Skriv ut   E-post