(S) väljer borgarna - fem partier samlar sig mot (V)

VALET. Vänsterpartiet Degerfors tog för tredje kommunvalet i rad hem titeln som största parti. Men det räcker tyvärr inte till för fortsatt vänsterstyre.

Det kostaterade degerforsvänsterns tre kommunalråd vid en pressträff på fredagseftermiddage,
    Valet 2010 gav (V), tillsammans med (MP):s enda mandat, egen majoritet i kommunfullmäktige tack vare en historisk framryckning.
    Innan valresultatet ens var kontrollräknat vid valet 2014 gick (S) ut i media och förklarade att de skulle fortsätta i opposition. Det ledde fram till ett fortsatt styre med (V) och (MP) samt samråd med (M) inför budgetbeslut. Arbetet har som helhet fungerat bra med bred politisk samsyn om till exempel budget, där det saknats motförslag från oppositionen under flera års tid och med stor samsyn i nämnder,fullmäktige och bolag.
presstraff
Bistra men beslutsamma miner när vänsterns tre kommunalråd Ainita Bohlin Neuman, Peter Pedersen och Kim Bäckström träffade pressen på fredagen.

Mycket positivt har hänt under åtta år med vänsterstyret: skolresultaten har vänt uppåt liksom företagsklimatet, befolkningen ökar istället för att minska, lägenheter byggs istället för att rivas, den kommunala bolagskoncernen uppvisar toppresultat, en ny fjärrvärmepanna ger en fossilfri fjärrvärme, solceller och laddstolpar har installerats, järnvägsstationen med omgivningar har fått en rejäl ansiktslyftning, flera LSS-boenden har tillkommit, alla skolor finns kvar liksom Folkets Hus, nya förskoleavdelningar har kommit till, Stora Valla IP har upprustats, en näridrottsplats är på plats liksom flera konstgräsplaner, beachvolleybollplaner och en upprustad motocrossbana. En snabb fiberutbyggnad, ny räddningstjänststation, gång- och cykelväg Degerfors-Karlskoga, möjlighet till ny- och ombyggnad för permanentboende på Västra Möckelnstranden med tillgång till fiber, vatten och avlopp, påtagligt höjda anslag för upprustning av nedslitna vägar, projekt genom sociala investeringsfonder med mera.

(V) är stolta
— Vi är förstås stolta över det som presterats, även om det återstår utmaningar, och hade gärna fortsatt göra mer utifrån ett ambitiöst valprogram i 24 punkter, men det räckte tyvärr inte, säger kommunstyrelsens ordföranade Peter Pedersen (V).
— Direkt efter valdagen tog vi kontakt med (S) för att sondera möjligheten för ett samarbete (V) och (S), som ju tillsammans utgör en tydlig majoritet utifrån väljarnas val.
— Vi förklarade att vi för vår del inte ämnade ta kontakt med de borgerliga partierna, då vi såg detta som ett rörigt och osäkert alternativ som inte skulle vara för Degerfors bästa.

(S) tog tidigt kontakt med borgarna
Onsdagen efter valdagen hade också (V) och (S) ett inledande möte, där förutsättningarna för ett eventuellt samarbete diskuterades på ett övergripande och konstruktivt sätt. Utan att komma in på sakfrågor eller framtida politiska positioner kom partierna överens om att analysera varandras valprogram för att definiera eventuella stötestenar.
    (S) meddelade också att de skulle ha kontakter med borgerliga partier och återkomma när de hunnit diskutera frågan internt. (V) tog redan på onsdagskvällen inriktningsbeslutet att undersöka möjligheten att komma överens med (S) om ett gemensamt styre, som ju skulle ge en stark vänstermajoritet med 20 av 31 mandat i kommunfullmäktige.
    Måndagen den 24 september hade partierna ett nytt möte. Där diskuterades politiska sakfrågor och där det rådde stor enighet.
     Mötet avslutades med att (S) la fram ett förslag på fördelning av ordförande- respektive vice ordförandeposter i olika nämnder och styrelser. Fördelningen var enligt principen att om (V) är ordförande i en nämnd är en från (S) vice ordförande och vice versa. Det är en princip (V) förde fram redan på det första mötet.

Ologiskt förslag från (S)
Men det som stack ut var att (S) föreslog att (V) som största parti skulle vara ordförande i kommunstyrelsen, medan (S) skulle ta ordförandeposten i både kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Med nuvarande fördelning av kommunalrådstiden skulle alltså (V) som största parti få 0,8 tjänster och (S) 1,3 tjänster. En helt orimlig och ologisk fördelning. Socialdemokraterna har tydligen en logik när det gäller största parti/block på riksnivå och en annan logik lokalt.
    På kvällen den 27 september hade (S) ett medlemsmöte om en inriktning för samarbete med (V) eller de borgerliga. Mötet beslutade att gå vidare med de borgerliga. Ett samarbete (V)+ (S) stupar alltså på att ett samarbete med de borgerliga ger (S) ett bättre utfall vad gäller kommunalrådstid. Det går uppenbart före sakpolitiska överväganden. Trots att det rödgröna blocket fått stöd av nästan 70 procent av väljarna vänder sig alltså (S) till höger. Därmed behöver de lokala socialdemokraterna inte längre låtsas att de tillhör den politiska vänstern!

presstraff2
Maktsträvanden, hägrande poster och vänskapsband fick (S) att göra upp med borgarna, tror Peter Pedersen.

Maktsträvanden och mindervärdskomplex visavi (V) visar sig i slutändan väga tyngst. Sannolikt har också personliga vänskapsband över partigränserna lett fram till denna armkrok mellan sossar och borgerlighet.
    Det sägs nu att Degerfors behöver en ny politik. Frågan är bara vilken politik som ska komma, då den samlade oppositionen inte lyckats prestera egna budgetalternativ på flera år.
(V)i går nu i opposition och ser redan fram mot valet 2022.
    — Tack och bock för att vi fick förtroendet att styra härliga Degerfors i åtta år, säger Peter Pedersen avslutningsvis.


Skriv ut   E-post