Enigt fullmäktige klubbade nytt hyresavtal

difDet var ett enigt kommunfullmäktige som på måndagskvällen klubbade ett nytt hyresavtal för Stora Valla med Degerfors IF.
    Den totala hyran blir för 2018 605.000 kronor, varav hyran för logerna är 105.000 kronor.
    I kommunens huvudavtal med föreningen formuleras att hyresnivåns storlek ska sättas så att Degerfors IF:s förutsättningar för sin verksamhet inte äventyras. Avtalet för 2018 anses inte göra det.
    Åren 2016 och 2017 fick klubben använda Stora Valla hyresfritt, ett måste i arbetet med att rekonstruera Degerfors IF:s ekonomi. Hade så inte skett hade klubben idag inte funnits kvar i elitsammanhang.
    Efter förhandlingar mellan kommunen och klubben kom parterna överens om en hyra på sammanlagt 605.000 kronor för 2018. Det var 270.000 mindre än kommunen budgeterat med, men betydligt mer än om föreningen försvunnit ur elitsammanhang. Om så skulle skett hade kommunens inkomster för Stora Valla varit nära nog noll.

Moderaterna uteblev från fullmäktige
Då frågan förbereddes av kommunstyrelsen hade degerforsvänstern och socialdemokraterna två förslag som stod mot varandra. I kommunstyrelsen har vänstern egen majoritet, vilket man inte har i fullmäktige. Hur det skulle gå vid måndagens möte i kommunfullmäktige var därför en öppen fråga. Inte minst då moderaterna med sina två ledamöter i fullmäktige ofta varit oense internt om frågor rörande Degerfors IF.
    På fullmäktige valde både de moderata ledamötena och deras ersättare att utebli. Spekulationerna bland övriga fullmäktigeledamöter kring detta beteende handlade mycket i att man just var oeniga i frågan, något man inte ville visa upp inför kommande valrörelse.
    För att frågan inte skulle bli en het potatis i fullmäktige sammanträffade dock företrädare för degerforsvänstern och den socialdemokratiska oppositionen i förväg och kunde jämka sina förslag till en kompromiss. En kompromiss som ett enigt fullmäktige ställde sig bakom.


FAKTA: Så ser hyresavtalet med Degerfors IF ut.

1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 uppgår till 605.000 kronor. Hyran för 2018 har följande uppdelning:
          a. Loger 105.000 kronor
          b. Övrig hyra 500.000 kronor.

2. Hyresreduktionen 2018 finansieras genom att disponera 270.000 kronor av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra servicenämndens budget.

3. För den extrahyra om 150.000 kronor som Degerfors IF ska erlägga med anledning av fördyringen av Stora Valla sker ett uppehåll 2018 och beslut för 2019 tas senast i december 2018.

4. Information (ekonomisk information från Degerfors IF, vår anm,) ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis.

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera kommunstyrelsen.

6. Senast i december 2018 ska en återrapportering ske till kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft alternativt om behov finns för fortsatt hyresredution 2019.


 


Skriv ut   E-post