När oppositionen tystnar . . .

lammEKONOMI. Sällan har en politisk opposition varit så tyst som när kommunens fjolårsresultat redovisades för kommunfullmäktige den 24 april. Från den socialdemokratiska bänken hördes inte ett knäpp.
Och kanske var det inte så konstigt. När det sjätte året med degerforsvänstern vid makten summerades pekade alla siffror åt rätt håll. Mycket att opponera mot fanns helt enkelt inte.
    Det var inte utan stolthet som kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) kunde summera 2016. Här återger vi hans inledning till årsredovisningen.


citatDegerfors kommun fick även 2016 en positiv befolkningsutveckling med 66 personer.
    Arbetslösheten totalt minskade med 0,2 procent och i gruppen ungdomar 18-24 år var minskningen 3,7 procent jämfört med december 2015. Kommunen nådde ett positivt ekonomiskt resultat med 5,6 miljoner kronor och ingen av nämnderna redovisade negativt resultat.
    Den kommunala bolagskoncernen har flera år i rad visat historiskt höga resultat och för 2016 sattes ett nytt rekord med ett resultat efter bokslutsdispositioner på nästan 16 miljoner kronor. Det sammanställda resultatet för kommunkoncernen hamnar på hela 21,4 miljoner kronor.
    Den positiva trenden avseende elevresultat i våra grundskolor fortsatte. Meritvärdet i årskurs 9 hamnade på 218,6 och ligger nu på snittet i riket, vilket innebär en ständig förbättring sedan 2010 då motsvarande siffra låg på cirka 175. Negativa rubriker om vår skolverksamhet har ersatts av positiva och andra kommuner uppvisar intresse för den positiva utvecklingen i vår kommun.
    Den positiva utvecklingen framgår också i SKL:s Öppna jämförelser och i olika mätningar/undersökningar. År 2016 ökade andelen elever som blev behöriga till nationellt program på gymnasieskolan samt andelen elever som uppnådde minst godkänt i alla ämnen. Det innebär att måluppfyllelsen förbättrades både vad gäller kommunens övergripande mål samt kultur- och utbildningsnämnden egna mål.
    Under året har många företagsbesök genomförts av ledande politiker/tjänstemän. Årets Företagarkalas var mycket välbesökt. I en undersökning om företagsklimat steg Degerfors påtagligt uppåt i rankingen och i det viktiga sammanfattande omdömet ökade vi mest av alla kommuner. Föreningen Företagarnas genomlysning i slutet av 2016 för lönsamheten i företagen i samtliga landets kommuner placerade Degerfors på 65:e plats i landet och som nummer 2 i Region Örebro län.

Från outhyrt till bostadsbrist
En låg vakansgrad på bostäder inom Degerforsbyggen AB:s gör att vi numera kan hävda bostadsbrist i kommunen. För första gången på många år togs därför alternativa lägen fram för nyproduktion av hyresbostäder och redovisades på en mycket välbesökt informationsträff för allmänheten. Av inkomna intresseanmälningar var ett strandnära läge mellan Gamla Badhuset och Letälven mest populärt. Detaljplanearbetet påbörjades för nyproduktion i detta läge.
    Flyktingmottagningen fungerade väl under året och en fastighet på Liavägen köptes in för att i egen regi kunna bedriva en kvalitativt god verksamhet för våra ensamkommande barn.
    Projektet ”Vägen vidare” som har bedrivits inom den så kallade sociala investeringsfonden slutredovisades och kunde uppvisa mycket goda resultat. En stor andel av projektets deltagare gick vidare till egenförsörjning i form av exempelvis arbete eller utbildning.
    Fortsatt arbete med att förbättra attraktiviteten för och tillgängligheten till kollektivtrafik genomfördes genom nya och upprustade cykelvägar till centrum, fortsatt upprustning av järnvägsstationen bland annat genom nytt tak på stationshuset.
    Degerfors Energi AB nya fjärrvärmeanläggning togs i drift. Det var ett historiskt stort investeringsbeslut inom kommunkoncernen på cirka 50 miljoner kronor. Det innebär att fjärrvärmenätet i centrum i daglig drift är helt fossilfritt, det nya flisbränslet innebär lägre kostnader, ångkondensering ökar effektiviteten i anläggningen ytterligare och där tidigare pannor för briketter respektive pellets samt reservkraft i form av nyinstallerad oljepanna ger stor flexibilitet, trygghet och säkerhet för fjärrvärmekunderna.
    Ytterligare viktiga händelser i kommunen under året var bland annat:

 • En ny Översiktsplan antogs i kommunfullmäktige.
 • En ny båthamn färdigställdes i Letälven nedanför tennisbanorna i Kanadaskogen.
 • Vid Degernäs camping byggdes nya stugor och övriga stugor har upprustats i samarbete med arrendatorn.
 • Gymnasienämnden för Karlskoga/Degerfors beslutade att placera byggprogrammet till Degerfors.
 • Den nya cykelvägen mellan DegerforsKarlskoga invigdes 22 juni med pompa och ståt och allmänheten visade stort intresse där cirka 400 personer cyklade invigningsturen.
 • Utbyggnaden av kommunalt vatten/avlopp samt fiber efter Västra Möckelnstranden färdigställdes.
 • Detaljplanearbetet för Västra Möckelnstranden fortskred, vilket i slutändan möjliggör permanentboende och tomter för nybyggnation i ett strandnära och attraktivt läge.
 • Fiberutbyggnaden till bostäder och företag fortskrider och intresset är påtagligt.
 • Folkhälsonämnden heltidsprojekt slutredovisades till nytta för arbetet att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsbeslut rörande heltider.

Kommunfullmäktige tog beslut om olika åtgärder, bland annat möjlighet till kommunalt lån för att ge Degerfors IF möjlighet och tid att åtgärda sin ekonomi på ett sätt som kan ge föreningen fortsatt elitlicens. Under våren färdigställdes fyra loger på Stora Valla, som sedan var mycket efterfrågade under spelsäsongen.
    I slutet av året påbörjades arbetet med att bygga om ett hus på Gärdesvägen till ett LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamma utrymmen med god tillgänglighet för de boende.
    En integrationsplan antogs.

Seger i motståndet mot storregioner
Degerfors kommun ställde sig, som enda kommun i Region Örebro län i en remiss om tilltänkta storregioner, negativa till delbetänkandets förslag att bilda regionen Svealand, där 6 nuvarande län/regioner och 64 kommuner skulle ingå. Glädjande nog uppnåddes ingen majoritet för storregionsförslaget när frågan behandlades på central nivå.
    Degerfors kommun står inför ett antal framtida utmaningar som exempelvis:

 • Att säkerställa en fortsatt positiv befolkningsutveckling genom att behålla invånare och attrahera nya att flytta till vår kommun.
 • Att ha koll på demografin för att säkerställa tillgång på äldreboenden och förskoleavdelningar.
 • Att planera och säkra tillgången på bostäder.
 • Att bedriva ett framåtsyftande och väl fungerande integrationsarbete.
 • Att säkra kompetensförsörjning av personal.
 • Att genom analys och åtgärder få ner sjukfrånvaron bland våra anställda.
 • Att säkra distributionen av dricksvatten av god kvalitet till våra tre tätorter. Det kräver stora framtida investeringar, bland annat nytt vattenverk vid Degernäs samt åtgärder för att säkra vattentillgången till Svartå.
 • Att långsiktigt klara en ekonomi i balans. Nu kända skatteprognoser för åren 2019-2020 påvisar stora tapp i de generella statsbidragen för vår och många andra kommuner. Statens kortsiktiga och tillfälliga lösningar/tillskott av specialdestinerade medel bör i högre grad ersättas med förbättrade och värdesäkrade generella statsbidrag till kommunsektorn.
  vinjett PP

 


Skriv ut   E-post