(V)ill ha skarpare skrivningar i remissvar om landsbygden

REGIONALPOLITIK. Degerforsvänstern vill ha skarpare skrivningar i det remissvar kommunen ska lämna på landsbygdskommitténs slutbetänkande. Det blir också kommunstyrelsens förslag till beslut när kommunfullmäktige behandlar frågan på sitt möte senare i april.
    Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 april bereddes kommunens svar på riksdagens landsbygdskommittés 75 förslag på att förbättra situationen för områdena utanför storstadsregionerna. Degerfors kommun är utsedd till en av den 50 kommuner i landet som gavs möjligheter till att yttra sig om förslagen.
    De åtta riksdagspartierna nådde total enighet i kommittéarbetet med sitt slutbetänkande "För Sveriges landsbygder — en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd"Hela förslaget kan läsas här.
    Men degerforsvänstern vill ha ytterligare skrivningar, som är hämtade direkt ur partiorganisationens regionalpolitiska program:

1. Differentierade arbetsgivaravgifter enligt norsk modell. Dyrare i storstäderna och billigare i glesbygdskommuner.
2. Riskkapitalfonder så att lokalt ägda företag kan finansiera expansion på orten och inte tvingas sälja när bankerna inte lånar ut.
3. Laglig rätt för anställda att ta över företag som hotas av flytt eller nedläggning enligt USA-Kanada-modell.
4. Det är för lätt att lägga ner och flytta lönsamma företag i Sverige i jämförelse med övriga EU-länder. Koncerner som vill flytta lönsamma
företag måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda. Se Tyskland, Frankrike, England m.fl.
5. De medel som finns i pensionsfonderna bör användas i ett regionalpolitiskt perspektiv för att skapa jobb inom varu- och tjänsteproduktionen. Inte till att spekulera i värdepapper på finansmarknaden.
6. Lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar.
7. Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner.

I kommunstyrelsen reserverade sig (S) och (C) mot att även ta med dessa förslag i remissvaret. I övrigt rådde samstämmighet om skrivningarna.

Det är positivt att det nu tas initiativ till en sammanhållen politik för landsbygden, särskilt en politik som har en så bred politisk förankring.
Många av förslagen i betänkandet är bra, konstaterar hela kommunstyrelsen.
    Degerfors kommun yttrar sig endast över de förslag som bedöms påverka den egna kommunen. Det faktum att kommunen inte yttrar sig över alla 75 förslagen ska inte ses som att den därmed tillstyrker eller avstyrker övriga förslag, förklarar man vidare.

Återsatsning på offentlig sektor och bättre nedskrivningsregler
Vidare säger man bland annat:
    "En brist i kommitténs slutbetänkande är att man helt exkluderar den tätortsnära landsbygden. En del i problemet är också att det i betänkandet inte finns en tydlig definition av vad som menas med landsbygd och glesbygd. De båda begreppen används i vissa fall synonymt. En åtgärd som inte nämns i betänkandet men som snabbt kan skapa arbetstillfällen i alla kommuner är en allmän återsatsning på den offentliga sektorn.
    Det hade också varit önskvärt om betänkandet på ett tydligare sätt hade behandlat frågan om nedskrivningar av tillgångar i kommunala bolag. Idag ska tillgångarna värderas en gång per år och värdet på dem ska skrivas ned till marknadsvärdet. På landsbygden är marknadsvärdet ofta betydligt lägre än kostnaden för en nybyggnation, vilket innebär stora bokföringsmässiga förluster för bolagen. Det är positivt att bokföringsnämnden under 2017 har skickat ut en remiss med förslag om förändringar av detta och Degerfors kommun ser fram emot förändringar som underlättar för kommunala företag framför allt på landsbygden."


Skriv ut   E-post