En budget där alla siffror pekar rätt

PeterBUDGET. Degerfors budget för 2017 kan med fog kallas för den mest offensiva på många, många år. Det slog kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V) fast när budgeten beslutades av kommunfullmäktige måndag 19 december.
Och det är knappast några överord. Jämfört med 2016 kommer 20 miljoner mer ut till verksamheterna nästa år.
    Inom Kultur- och utbildningsnämnden blir det tydliga satsningar på förskole-, grundskole- och biblioteksverksamhet.
    Några exempel:
• • • Ny förskoleavdelning 900.000 kronor och en utökning av befintlig förskoleavdelning för 100.000 kronor.
• • • Specialpedagog till förskolan för 420.000. Förstärkning av fritidshem 600.000.
• • • Vikariepool för högstadiet för 500.000.
• • • Satsning på lärarlöner 500.000 (utöver de 200.000 som satsades redan 2016).
• • • Ny bibliotekarie 600.000.
    Inom socialnämnden kan nämnas följande:
• • • Satsningar på LSS-boende 1,3 miljoner kronor. Lönesatsning undersköterskor 500.000.
• • • Demensboendet tillförs ytterligare 1,3 miljoner.
• • • Utökning av ramen för individ- och familjeomsorg med 1,5 miljoner kronor.
    Inom kommunstyrelsens område byts ett ekonomisystem ut för en miljon kronor, något som ge lägre kostnader framöver. Under en övergångsperiod kommer även en extra byggnadsinspektör anställas, något som kostar 300.000 kronor.

Solid ekonomisk grund
Men den offensiva budget bygger samtidigt på en solid defensiv grund, slog Pederen fast.
• • • Det egna kapitalet har haft en positiv trend sedan degerforsvänstern tog över makten och beräknas uppgå till drygt 150 miljoner kronor vid utgången av 2019 (den var 119 miljoner 2012, 134 miljoner 2016 och beräknas till 141 miljoner under nästa år).
• • • Soliditeten, som enligt kommunfullmäktiges mål ska uppgå till minst 30 procent, beräknas succesivt öka från 30,6 procent 2017 till 33,6 procent 2019.
• • • Kommunens långsiktiga låneskuld minskade 2016 med hela 22 miljoner kronor och uppgår vid slutet av 2016 till 174 miljoner. I budgetförslaget finns amorteringar med 10 miljoner per år inlagda för perioden 2017-2019. Det innebär att skulderna går ner till 169 miljoner 2017 och till 149 miljoner 2019.
• • • Investeringsnivån har av nödvändighet varit hög de senaste åren. Nu planar den ut. Här är några av de större investeringarna de närmaste åren:
    Degerfors vattenverk behöver nyinvesteringar, asfaltering av gator (2,5 miljoner 2017, 2 miljoner 2018 och 2,5 miljoner 2019), vatten och avlopp (2,5 miljoner 2017 och 2018, 2 miljoner 2019), avlopp Strömtorp norra 2 miljoner 2018, dränering av Folkets hus 1,5 miljoner 2017, fiber landsbygd en miljon per år 2017-2019.
• • • Likviditeten kommer vara lagom hög under de närmaste åren.
• • • Skattesatsen kommer inte behöva höjas under de kommande tre åren. Degerfors kommer inte ha högsta skatten i länet längre från och med 2017.

Tre övergripande mål
Kommunfullmäktige har slagit fast tre övergripande mål för Degerfors kommuns verksamheter.

Det första är att bryta den negativa befolkningstrenden.
Kommunens invånarantal har nu ökat de senaste tre åren. Under perioden 1 november 2015 till 1 november 2016 blev ökningen drygt 20 personer. Det genererar ökade statsbidrag på cirka en miljon. I budgeten räknas, av försiktighetsskäl, med +- noll i befolkningsutveckling för 2017 och minus 10 för både 2018 och 2019.

Det andra målet är att alla grundskoleelever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet.
År 2010 låg meritvärdena i årskurs 9 på cirka 175. 2016 ligger medelvärdet på 219! Detta bidrar också till att andelen behöriga till gymnasiestudier ökat till 83,3 procent jämfört 76,6 procent år 2015. Det är således en påtaglig positiv trend, som råder inom skolverksamheten.
    Detta märks också genom tydliga förbättringar i SKL:s Öppna jämförelser, där Degerfors avancerat kraftigt i det sammanvägda omdömet och nu intar plats 95 i riket (plats 98 om fristående skolor räknas in). Det innebär att kommunen ligger på en hedrande andraplats i länet, tätt efter Nora.

Det tredje målet är en ekonomi i balans.
För 2017 budgeteras ett plusresultat på 6,9 miljoner, för 2018 på 8,2 miljoner men för 2019 endast 2,4 miljoner kronor (främst beroende på ökade pensionskostnader).
    Det innebär att kommunfullmäktiges mål om ett resultat om minst en procent av skatteintäkter och generella bidrag nås 2017-2018, dock inte 2019. Därför ska alla nämnder redovisa kostnadsbesparingar på en procent av sin driftram/nettokostnader 2018-2019 för att långsiktigt säkerställa en budget i balans.

Degerfors raket i företagarrankingen
— Den styrande majoriteten kan med fog säga att budgeten för 2017 med plan för 2018-2019 ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utvecklingstrend vad gäller till exempel kommunens befolkningsutveckling, meritvärden i grundskolan, ekonomiska resultat och företagsklimat, slog Pedersen fast.
     — Det senare märks tydligt i den senaste undersökningen, där vi steg påtagligt i rankingen på flera delområden och där förbättringen inom det viktiga ”Sammanfattande omdömet” steg hela 114 placeringar, vilket gjorde oss till den främsta raketen i riket!
    Andra positiva nyheter för 2017 är att kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till uppstart av ett heltidsprojekt inom Degerfors kommun. Samt att kommunens bolagskoncern nu två år i rad gjort rekordresultat.
    — Det möjliggör, om så önskas, utdelningar till ägaren, Degerfors kommun, i framtiden. Och det har vi ju inte varit bortskämda med tidigare, poängterade en nöjd Peter Pedersen.

LÄS OCKSÅ: (S) TOTALT SVARSLÖSA I BUDGETDEBATTEN.


Skriv ut   E-post