Offensiv budget för 2017

BUDGET. 2017 blir ett år med rejäla satsningar på vård, skola och omsorg. Arbetet med att kunna erbjuda heltid till kommunanställda intensifieras. Det framgår av det budgetförslag kommunstyrelsen lämnar till kommunfullmäktige den 19 december.
Nämnderna får påtagligt höjda budgetramar jämfört med i år. Och det blir offensiva satsningar i flera nämnder.
    Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet kan nämnas satsningar på förskole-, grundskole- och biblioteksverksamhet.
    Inom socialnämnden sker satsningar på LSS-boende, demensavdelning inom äldreomsorgen och utökad ram inom
individ- och familjeomsorg.
    Detta samtidigt som inga sparbeting läggs ut på nämnderna 2017. Däremot ska alla nämnder redovisa kostnadsbesparingar på en procent av sin verksamhet åren 2018-19 för att långsiktigt säkerställa en budget i balans. Vissa åtgärder får dock genomslag redan år 2017.
    Bakom budgeten står degerforsvänstern, miljöpartiet och moderaterna.

Oförändrad skatt
All verksamhet ska verka för att uppfylla den antagna visionen: ”Degerfors - en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor”, står det i budgetförslaget. Dessutom gäller fortsatt målen att bryta den negativa befolkningsutvecklingen (där kommunen sedan 2014 har haft en befolkningsökning), att alla elever ska kunna söka vidare till nationellt program på gymnasiet (där andelen är stigande) och en ekonomi i balans (där Degerfors fortsatt visar positiva resultat).
    Från att, tillsammans med Lindesbergs kommun, haft den högsta kommunalskatten i länet kommer Degerfors 2017 att genom oförändrad skatt lämna jumboplatsen.Den kommunala skattesatsen ligger oförändrad på 22:30.

Positiv utvecklingstrend
Då det gäller investeringar flyttas 16 miljoner kronor över från i år till 2017 då dessa inte hunnits med. Därmed räknar budgetförslaget med att 37,8 miljoner kronor kan komma att investeras under nästa år. Under 2018 räknas investeringarna uppgå till 21,7 miljoner och 2019 till 25,1 miljoner kronor. De största posterna under perioden handlar om förbättringar i vattenverket, asfalteringar av vägar, vatten- och avloppsledningar, avlopp i norra Strömstorp och nytt renhållningsfordon.
— Det här ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utvecklingstrend vad gäller befolkningsutveckling, meritvärden i grundskolan, ekonomiska resultat och företagsklimat, skriver kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen (V), i en inledningen till budgetluntan.

Heltidsprojekt sätts igång
Under hösten 2016 lämnade folkhälsonämnden sin slutrapport om heltidsprojektet som bedrivits inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter givit kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till uppstart av ett heltidsprojekt inom Degerfors kommun. Arbetet med att erbjuda kommunanställda möjlighet till heltid kommer alltså att intensifieras 2017, fram går av budgeten.

Oppositionen utan alternativ
Vad vill då (S), (C), (KD) och (SD) då det gäller budgeten? Det gavs inget svar på vid kommunstyrelsens möte på måndagen. Det enda av partierna som förmått att yttra sig i ärendet var socialdemokraterna, som inkommit med en skrivelse med rubriken "Socialdemokraternas budgetförslag 2017".
    Dokumentet torde vara unikt. Budgetförslaget innehåller inte en enda siffra.
    Socialdemokraternas "budgetförslag" innehåller dock en önskan om att någon utomstående ska granska om hur den extrapeng regeringen pytsat ut till kommunerna på grund av ökade kostnader för flyktingmottagande ska fördelas på bästa möjliga sätt i Degerfors.
    Hur det ska gå till, samtidigt som partiet redan sagt sig acceptera degerforsvänsterns med fleras föreslagna budgetramar för 2017, är oklart. Vem denna "utomstående" skulle vara redovisades heller inte på kommunstyrelsemötet.
    Hittills i budgetprocessen, som inleddes i mars i år, har socialdemokraterna i samtliga instanser inte med ett ord kommit med några förslag rörande ekonomin för kommande år.
    Centerns Birgitta Höijer kunde vid måndagens kommunstyrelsesammanträde inte bestämma sig för vad hon egentligen tyckte, då hon inte ansåg sig fått ta del av alla handlingar i tid. Om det kommer ett budgetförslag från centern i samband med kommunfullmäktiges beslut om budgeten återstår att se.


Skriv ut   E-post