Renberg (S) varnar domstol: "(V) har dolda motiv"

patrik
(S)-ordföranden i Degerfors, Patrik Renberg, kan inte smälta att partikollegan och socialnämndsordföranden Johanna Svärd blev avsatt av fullmäktige. Nu går han till domstol för att försöka få besluten upphävda och få henne tillbaka på posten!

Renberg har gått till förvaltningsrätten för att försöka få denna att upphäva två av de beslut fullmäktige tog på sitt möte den 25 maj. Dels beslutet att inte ge socialnämndens ordförande Johanna Svärd (S) och viceordföranden Leif Spånbo (L) ansvarsfrihet. Dels att de bägges uppdrag i nämnden återkallades, det vill säga att de fick sparken.

Det gör han av formella skäl, då han anser att inte besluten motiverats på rätt sätt. Detta står i strid med kommunallagen, påstår han i sin inlaga till förvaltningsrätten i Karlstad.

Förmodligen syftar han på att motiveringen i klartext inte infogats i själva protokollet. Men för den som deltog på mötet, eller på annat sätt följde det, borde det inte finnas några oklarheter i varför fullmäktige röstade som det gjorde.

Eller?

Konspirationsteoretikern slår till
Renberg har en egen teori om de verkliga skälen, som han tycker sig behöva upplysa domstolen om:

”De bakomliggande skälen går i stället att finna i en tydlig politisk konflikt där Socialdemokraternas gruppledare (Johanna Svärd, vår anm.) ansågs för stark och därmed ett långsiktigt politiskt hot mot Vänsterpartiets maktambitioner . . .”

Han varnar samtidigt domstolen, i sann konspirationsteoretisk anda, för att gå på dessa bakomliggande skäl:

”. . . skäl som inte kan anses böra tillmätas någon betydelse i detta sammanhang.”

Hotar domstolen med regeringsformen
Men inte heller det räcker för Renberg. För säkerhets skull hytter han mot domstolen och hotar den med en av grundlagarna, regeringsformen:

”Genom ett erkännande av sådana skäl (vänsterpartiets dolska bakomliggande skäl, vår anm.) i detta sammanhang, skulle kunna ifrågasättas om det inte vore att bryta mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet (RF 1:9).”

Det var på kommunfullmäktiges sammanträde i maj frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden avgjordes. Revisorerna hade rekommenderat fullmäktige att inte ge nämnden ansvarsfrihet för 2020 på grund av katastrofresultatet och de bakomliggande orsakerna.

Men en majoritet av fullmäktiges ledamöter tyckte det räckte med att presidiet i nämnden, ordföranden Johanna Svärd (S) och viceordföranden Leif Spånbo (L), fick gå.

J.A.

gra linje

FOTNOT. Den paragraf Renberg varnar förvaltningsdomstolen med lyder:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.