(V)-förslag: Ingen ansvarsfrihet för Beslagic och Sätterman

v svar ks revision

Vänsterpartiets partigrupp i kommunstyrelsen 2020 föreslår att de båda kommunstyrelseordförandena under fjolåret, Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S), inte ska beviljas ansvarsfrihet av kommunfullmäktige. De har bland annat visat oförmåga att leda och styra kommunen i ett allvarligt politiskt läge, menar man.

Vänsterpartiets partigrupp i kommunstyrelsen är starkt kritisk till hur arbetet har styrts och uförts under 2020. I sitt svar på revisorernas kritik mot kommunstyrelsen skriver man bland annat:

gra linje

citatFör att förstå vad som skedde 2020 måste vi gå tillbaka till 2018/2019. Efter valet 2018 framträdde ett nytt politiskt styre i Degerfors bestående av partierna (S), (M), (C) och (L), som tillsammans inte uppnådde egen majoritet i kommunfullmäktige. De tre kommunalrådsplatserna besattes av personer med mycket liten politisk erfarenhet i åtminstone två av fallen. En rad chefstjänstepersoner byttes på kort tid ut, vilket ledde till ett stort kompetens- och erfarenhetsbortfall. Av majoritetssvaret ges intrycket att dessa chefer slutade på eget initiativ medan vi menar att flera av dessa chefer i själva verket tvingades bort.

Utöver detta var den politiska styrningen och ledningen mycket bristfällig och alltmer av makt flyttades över på ledande tjänstepersoner, inte minst till kommundirektören som också var ny på jobbet. Budgetarbetet sköttes spontant och utan struktur, vilket gjorde att kommunen inte beslutade om några budgetramar i juni, som tidigt brukligt varit, vare sig 2019 eller 2020.

De föregående årens frekventa möten i kommunstyrelsens arbetsutskott-ekonomi kom igång först under 2020. Allt detta ledde sammantaget till ett i det närmaste fritt fall vad gäller politisk kontroll, ledning och styrning i allmänhet och i synnerhet vad gäller kommunens övergripande ekonomi och de olika nämndernas ekonomiska uppföljningar. Främst fick detta mycket allvarliga konsekvenser avseende socialförvaltningens skenande kostnader.

Det ligger i sakens natur att partier och politiskt förtroendevalda på heltid i majoritet har bättre förutsättningar än de i opposition att ha daglig inblick och systematisk kontroll över sina olika nämnders ekonomiska utveckling och möjlighet/skyldighet att ha uppsikt över den egna förvaltningens arbete, som också framgår av nämndernas reglementen och nämndordförandes ansvar. Här ser vi allvarliga brister.

gra linje

Därefter ger (V)-gruppen en flera sidor lång uppräkning över hur man agerat i kommunstyrelsen rörande ekonomin, något som sällan direkt framgår av protokollen.

Då det gäller själva ansvarsfrågan vill (V)-gruppen delvis gå längre än revisorerna, som vill ge hela kommunstyrelsen en allvarlig anmärkning. Man anser att Beslagic och Sätterman har ett betydligt större ansvar än så:

gra linje

citatDet mest allvarliga är de bägge kommunstyrelseordförandena under 2020, Muris Beslagics och Carina Sättermans, oförmåga att leda och styra kommunen i ett allvarligt politiskt läge. De borde dessutom på ett tydligare sätt lyft frågan om kommunens ekonomiska svårigheter till kommunfullmäktige som särskilda diskussions- och beslutspunkter.

Hemlig löneförhöjning
Den 1/1 2020 höjdes kommundirektörens lön med 10.000 kronor i månaden. När hon tillträdde i maj samma år fick hon samma lön som den avpolletterade kommunchefen. I anställningsavtalet, som underteckandes den 6 maj 2019 av Beslagic och kommundirektören, slås fast att ”löneöversyn sker årligen enligt de grunder som gäller för övriga tjänstemän”.

Någon gång under hösten 2019, oklart när, påstås av Beslagic att en ”muntlig överenskommelse” om en kraftig löneökning för kommundirektören skulle ha träffats.

Denna överenskommelse ska ha skett, enligt Beslagics egen utsago (vid kommunfullmäktiges sammanträde 24/2 2020), helt på dennes eget bevåg. Ingen annan var informerad om besluten, som alltså skedde bakom ryggen på kommunstyrelsen. Beslutet redovisades aldrig ens i efterskott till kommunstyrelsens ledamöter. Därmed bröt Beslagic mot bestämmelserna i delegationsordningen.

"Löneöversynen genomföres i Degerfors kommun en gång per år och vid detta tillfälle beaktas sådant som påverkat lönebilden under året som gått", säger lönepolicyn. Det har inte beaktats i det här fallet.

”Lönen ska i första hand diskuteras vid nyanställning och vid löneöversynsförhandlingarna. Förändringarna av lön under pågående avtalsperiod ska endast ske i undantagsfall och förutsätter väsentligt förändrade anställningsförhållanden och arbetsuppgifter", sägs det vidare i policyn. Inte heller det beaktades av Beslagic.

"Lönesättande chefer har, utöver denna lönepolicy och verksamhetens lönekriterier, stöd i form av . . . blankett som bekräftar att lönesamtal ägt rum." Någon sådan blankett fyllde aldrig Beslagic i.

Genom sitt agerande förorsakade Beslagic kommunen ekonomisk skada. Att han därefter försökt dölja agerandet genom att inte på vederbörligt sätt redovisa sina beslut, försvårar saken. Vår samlade bild är att inte kommunfullmäktige ska ge Muris Beslagic ansvarsfrihet för år 2020.

Censurerade allmänna handlingar
När Carina Sätterman tillträdde som kommunstyrelsens ordförande vid månadsskiftet april-maj 2020 var en av hennes första åtgärder att försöka införa censur av allmänna handlingar. Detta gällde för såväl folkvalda, media som allmänhet.

Till exempel blev en av de direkta följderna av beslutet att kommunstyrelsens ledamöter inte längre kunde ta del av sitt eget arbetsutskotts handlingar. Liknande skedde även i andra nämnder, vilket bröt mot kommunallagen.

Själva åtgärderna Sätterman vidtog omöjliggjorde för kommunstyrelsens ledamöter att fullt ut utöva sin lagliga skyldighet till uppsiktsplikt över kommunens hela verksamhet. Åtgärderna strider dessutom mot offentlighets- och sekretesslagen. Vidare bröt beslutet mot två grundlagar, yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen.

Sättermans beslut prövades även rättsligt, sedan handlingar nekats utlämnade till en privatperson. Beslutet prövades av kammarrätten, som gav privatpersonen rätt och återförvisade ärendet till kommunstyrelsen.

Inte heller Carina Sätterman ska därför, i sin egenskap av kommunstyrelseordförande, ges ansvarsfrihet för år 2020.

gra linje

FOTNOT. Vänsterpartiets ordinarie partigrupp i kommunstyrelsen bestod 2020 av Kim Bäckström, Peter Pedersen, Anita Bohlin-Neuman och Jan Ask. Hur degerforsvänstern slutligen ställer sig till ansvarsfrågorna, när dessa behandlas av kommunfullmäktige måndag den 24 maj, beslutas på ett medlemsmöte onsdag den 19 maj.