Svag utveckling av arbetsmarknaden i Degerfors

hela degerfors april arbetsloshet

Degerfors kommun såg under april en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet i övrigt. Kommunen har passerat Örebro län och har nu högre arbetslöshet än snittet.

Under april månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,2 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 377 av 4 284 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (55 fler än i april i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Degerfors är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2019 har arbetslösheten gått upp från 7,2 till 8,8 procent.

Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Hällefors där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter.

Degerfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (8,8 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,8 procent), medan Ljusnarsberg har den högsta (11,9 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lekeberg skulle 171 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 8,2 procent.

utrikesfodda april arbetsloshet

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,2 procent i Degerfors under april månad, motsvarande 176 av 647 personer. Det är 2,4 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,4 procentenheter i Degerfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,2 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Degerfors så minskar den i Örebro. Jämfört med april förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,1 procentenheter (till 23,7 procent).

unga april arbetsloshet

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt
Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,7 procentenheter). I april var 14,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 64 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Degerfors stigit 16 månader i följd (upp från 10,1 procent i december 2019 till 14,4 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter. (Newsworthy)