loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Vänsterns valprogram 2014

04 copy

valbildettan


Det här valprogrammet gick degerforsvänstern till val på 2014.

Med degerforsvänstern
. . . säljs inte den gemensamma egendomen ut.

Kommunala bolag och verksamheter blir kvar i gemensamt ägande. Degerfors är inte till salu! De kommunala bolagens resultat 2013 var historiskt höga. Överskotten i bolagen kommer alla kommuninvånare till del.

. . . fortsätter upprustningen av gator och vägar.
Under de tre senaste åren, när degerforsvänstern styrt kommunen, har satsningarna på vägunderhållet fyrdubblats jämför med de tre åren innan. Men det räcker inte. Med degerforsvänstern fortsätter upprustningen.

. . . leds den tunga trafiken bort.
I dialog med Trafikverket samarbetar vi för att leda bort delar av den tunga trafiken från Degerfors centrum och Kosia.
Tanken är att genom omskyltning vid den så kallade Gränsbacken (väg 26) och det så kallade  Björneborgskorset leda tung trafik, som inte har ärende i Degerfors, norrut för att ansluta direkt på E18 vid Kristinehamn.  

valbild1ny
. . . utvecklas näringslivet.
Enligt Svenskt näringslivs ranking 2013 klättrade Degerfors kommun 100 placeringar vad gäller service till företagen. Vi ser samarbete och dialog med de lokala företagen som en viktig del för att kunna skapa förutsättningar för att öka antalet arbetstillfällen och därmed öka befolkningen.
Arbetet med att fylla industrilokalerna på Högbergstorps industriområde och i Svartå kommer att fortgå. Vi kommer även att fortsätta att regelbundet besöka de lokala företagen för att föra en konstruktiv dialog för att informera oss om vilka behov som verksamheterna har.
 Beredskapen för att bygga nya industrilokaler är också viktig.

. . . fortsätter Letälvsområdet utvecklas som fritids- och sportcentrum.
Vi vill underlätta ett aktivt friluftsliv och fysisk rörelse, inte minst för barn och ungdomar. Området från Degernäs i norr och söderut längs Letälven ger goda möjligheter till olika aktiviteter. Det finns möjligheter till golf vid Degernäs, båt- och badliv, fotboll vid Stora Valla, nya beachvolleyplaner bakom Stora Valla-hallen, en rad olika idrotter i Stora Valla- respektive Stora Halla. Dessutom finns möjlighet för tennis på den nyagmala grusplanen liksom boulebanor och ett utegym i Kanadaskogen. En båtbrygga  liksom en organiserad badplats i Letälven finns i våra planer.

. . . blir skolorna i Svartå, Åtorp och Strömtorp kvar.
Vi vill verka för likvärdig utbildning i befintliga skolor. Nedläggningar  av skolor ger inte lägre kostnader, visar utredningar. Vi vill istället sätta fokus på den pedagogiska utvecklingen oavsett skolstorlek.

. . . fortsätter vi höja meritvärdena i skolorna.
Vi  vill ge förutsättningar för alla elever att uppnå minst godkänt i alla ämnen. Alla elever har rätt till stöd och hjälp för att klara detta och så småningom bli behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Höga förväntningar, struktur, studiero och engagemang är viktigt för att uppnå goda studieresultat. Undervisningen ska ta tillvara kunskap från aktuell forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete.
Enligt lärarförbundets skolranking gick Degerfors från plats 217 av landets 290 kommuner 2011 till plats 109 förra året. Vi är på väg åt rätt håll och vill fortsätta det arbetet tillsammans med elever, lärare, övrig personal och föräldrar.

. . . erbjuds  alla som slutar nian feriejobb.
I år erbjöds genom degerforsvänsterns försorg alla som slutade nian feriejobb. Det är viktigt att elever som slutar sina högstadiestudier får möjligheter att prova på arbetslivet och tjäna lite egna pengar. Det erbjudandet ska vi fortsätta med under mandatperioden.

. . . arbetar vi för mindre barngrupper i förskolan.
För att behålla och utveckla den redan höga kvalitén i våra förskolor bygger vi nya förskoleavdelningar när fler barn föds, speciellt när vi har hög inskrivningsgrad och långa vistelsetider. En ny avdelning startar hösten 2014 och ytterligare en ny planerar vi hösten 2015.
Barngruppernas storlek ska, enligt skolverket, inte fixeras vid ett speciellt antal utan variera beroende på barngruppens sammansättning, behov, personalgruppens sammansättning och hur förskolans lokaler ser ut. Vi arbetar för att minska ner snittantalet i barngrupperna!

. . .  fortsätter utbyggnaden av fibernätet.
Bredbandsutbyggnaden till hushållen och företagen i Degerfors kommun kommer att fortsätta. Hittills har fiberutbyggnad skett på i Högberg, Svartå, delar av Bruket och på Kosia. Vi fortsätter med bland annat Karlshagen, Hästhagen, Ängebäck, Västra Möckeln. En plan för ytterligare fiberutbyggnad kommer att utarbetas under mandatperioden.

. . . intensifieras arbetet med att införa rätten till heltid iför kommunalanställda.
2011 arbetade cirka 30 procent av personalen inom äldrevården heltid. Idag är det över 40 procent. Vi ska fortsätta att erbjuda allt fler möjlighet att kunna arbeta heltid. Genom folkhälsoförvaltningens Heltidsprojekt, som pågår mellan 2013-2015, arbetar vi vidare med frågan. Projektet ger oss kunskaper och verktyg att kunna gå vidare med arbetet att införa rätten till heltid.

. . . utvecklar vi Folkets hus till kulturcentrum.
Folkets Hus finns kvar och har många aktiviteter med många föreningar redan i dagsläget. En mycket aktiv teaterförening ordnar välbesökta tillställningar. Den relativt nystartade filmklubben har blivit mycket populär. Det ordnas bland annat musikarrangemang, konferenser och loppisar i huset. Men vi tror att det går att utveckla verksamheten ännu mer i samarbete med Folkets Hus-föreningen. Vi avsätter därför mer pengar till fler aktiviteter, framför allt  av och för ungdomar.

Valbild2ny
. . . tas avgifterna på musikskolan bort.
Kulturutövning ska inte vara en plånboksfråga i vänsterns Degerfors. Vi vill se en fortsatt positiv utveckling av vår kommunala musikskola, där musik- och dansgenrer, instrument och annat kan utövas och där inte avgiften stänger någon ute.
Vi ska därför ta bort musikskolans avgift för ungdomar under 25 år den kommande mandatperiod. Vi vill också verka för fortsatt och fördjupat samarbete mellan musikskola, skola  och studieförbund.

. . . bekämpas de regionala orättvisorna.
De regionala klyftorna fortsätter att öka. Parollen ”Hela Sverige ska leva” vill få idag kännas vid. Nu, mer än någonsin,  behövs därför en regionalpolitik värd namnet.
Degerforsvänstern arbetar för jämlik service – oavsett var i landet man bor. Lokalt och konkret innebär det bland annat att vi slår vakt om Karlskoga lasarett.
Vi arbetar för:
•••Differentierade arbetsgivaravgifter enligt norsk modell. Dyrare i storstäder och billigare i glesbygdskommuner.
•••Riskkapitalfonder så att lokalt ägda företag kan finansiera expansion på orten och inte tvingas sälja när bankerna inte lånar ut.
•••Laglig rätt för anställda att ta över företag som hotas av flytt eller nedläggning, enligt USA- och Kanadamodell.
•••Det är för lätt att lägga ner och flytta lönsamma företag i Sverige i jämförelse med övriga EU–länder. Koncerner som vill flytta lönsamma företag måste avtvingas kraftiga avgångsvederlag till de anställda.
•••De medel som finns i pensionsfonderna bör användas i ett regionalpolitiskt perspektiv för att skapa jobb inom varu– och tjänsteproduktionen. Inte till att spekulera i värdepapper på finansmarknaden.
•••Lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar.
•••Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner.

. . . fortsätter kommunen att växa.
Degerfors befolkning växer för första gången på många år! För att trenden ska kunna upprätthållas krävs dels en attraktiv kommun, dels att de kommunala verksamheterna har bra kvalitet.
Ett särskilt utvecklingsområde är utbyggnaden av Västra Möckelnstranden. Förutom utbyggnaden av VA, fiber, reservvatten och cykelväg till Karlskoga, innebär den ändrade detaljplanen möjlighet  för  sommarstugeägare att bygga ut till permanentboende. Dessutom kan nya tomter för permanentboende styckas av.

. . . varierar vi utbudet av former för äldreboendet.
Vi vill satsa på boenden efter behov och med god tillgänglighet för de äldre. De avdelningar som är kontor på Västergården, skai byggas om till trygghetsboende. Vi ska även kartlägga behovet av fler seniorboende.
Fiberuppkoppling införs på våra äldreboenden. De boende ska ges möklighet till datorutbildning av kommunala IT-guider.


. . . arbetar vi för avgiftsfri kollektivtrafik.
Degerforsvänstern ska under valperioden undersöka möjligheterna att tillsammans med berörda parter införa bättre turtäthet och avgiftsfri kollektivtrafik. Det gäller för resor både inom kommunen och resor mellan Degerfors och Karlskoga.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER