loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Helhetslösning för torget måste till

kommentaren logga

Debatten om Medborgarplatsens framtida utformning och användning har pågått under en tid med anledning av förslaget till ny detaljplan för del av området.

Tyvärr har det mesta av diskussionen hittills riktats på om det är bra eller dåligt att tillåta en infart mot torget från Medborgargatan och ett antal parkeringsplatser på del av torget (som för övrigt fanns tidigare med både in- och utfart). Jag ska därför försöka redovisa bakgrunden till och vad vi vill uppnå genom förslaget till ny detaljplan.

Många invånare har på olika sätt haft synpunkter på att Coop-huset i nuvarande skick är en styggelse i centrumbilden. Kritiken gäller främst den idag tomma överdelen, som med sin slitna fasad, trasiga markiser med mera, sätter en negativ prägel för centrumbilden. Coop Värmland aviserade för ett bra tag sedan att ett antal butiker riskerade nedläggning på grund av bristande lönsamhet, bland annat Coop i Degerfors. Genom diskussioner med Coop:s ledning lyckades vi i den politiska ledningen avvärja ett nedläggningsbeslut, men Coop ville se vissa förändringar för att kunna uppnå bättre lönsamhet. De ville bland annat minska ned sin butiksyta för att få ned sina hyreskostnader. Ett antal alternativa förslag togs fram.

torget karta
Ny infart en förutsättning

I samtliga fall fanns förslaget att flytta butiksentrén ut mot torget och att en förutsättning var en ny infart till torget från Medborgargatan och anläggande av parkeringsplatser i nära anslutning till den nya entrén. En handelskonsult redovisade att varje närliggande parkeringsplats har stor betydelse för butikens omsättning. En trafikkonsult redovisade lösningar för att tillskapa en ny infart till torget från norr och söder. Åtgärden bedömdes som tillfyllest utifrån trafiksäkerhet för olika trafikanter.

Ett förslag till detaljplan med denna nya infart skickades ut för samråd och granskning under 2016. Ett fåtal synpunkter inlämnades på förslaget, men de tunga instanserna Trafikverket och Länsstyrelsen motsatte sig förslaget. Med detta i ryggen beslutades 2017 att lägga detaljplanen vilande, eftersom det inte går att få igenom en detaljplan som så tunga instanser motsätter sig.

Efter diskussioner med Trafikverket genomfördes ett möte i Degerfors med berörda parter sommaren 2017. Efter en lång och saklig diskussion ändrade Trafikverket ståndpunkt i frågan och gav ett muntligt besked om att de vid ny granskning inte skulle motsätta sig detaljplanen.

Den vilande detaljplanen togs åter fram och kompletterades med uppgifter från mötet med det muntliga löftet från Trafikverket. Med ett enhälligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 mars i år skickades detaljplanen ut på förnyad granskning. Och nyligen inkom skrivelser där det tydligt framgår att vare sig Trafikverket eller Länsstyrelsen avser att motsätta sig eller begära prövning av detaljplanen. Uppenbart anser dessa tunga instanser att föreslagna åtgärder är möjliga utifrån trafiksäkerhet. I underlaget framgår dessutom att den nya infarten inte skulle innebära någon nämnvärd miljöbelastning vare sig lokalt eller globalt.

Medborgardialog
Till detta kommer att Coop Värmland och fastighetsägaren i mars 2018 skrev på en avsiktsförklaring, där det framgår att Coop avser att göra en betydande investering för en nyuppdaterad butik. Det framgår att en ny entré byggs ut mot torget, att nya handelslokaler tillkommer i gatuplanet med mera. Ett tydligt villkor är dock en ny infartslösning med närliggande parkeringsplatser. Dessutom utlovar fastighetsägaren Captiva att de tillsammans med kommunen ska hitta lösningar för en omställning av tomma lokaler i våningsplan över handelslokaler, till bostäder eller andra verksamhetslokaler som bidrar till att fastighetens yttre rustas och förutsättningarna för handel ökar.

Det bör poängteras att antagandet av en ny detaljplan bara är första steget i en process att omskapa Coop-huset och Medborgarplatsen. För att planen ska bli verklighet ska en rad ekonomiska frågor redas ut, till exempel finansieringen av ny infart/nya parkeringar. Kommunen måste också teckna ett så kallat bevakningsuppdrag med Trafikverket gällande åtgärder på den statliga vägen (Medborgargatan). I nästa läge behöver åtgärder för att göra Medborgarplatsen i stort mer inbjudande tas fram: till exempel ny cykelparkering, utrymme för eventuell uteservering, flytt av lekplatsen, planteringar, träd med mera.

Valet står alltså mellan att våga förnya för att få ett mer attraktivt och levande centrum, ett upprustat Coop-hus invändigt och utvändigt med fortsatt upprustad Coop-butik och andra affärer i gatuplanet, möjlighet att bygga bostäder i överdelen med balkonger ut mot torget och ett torg som möjliggör diverse aktiviteter. Eller om inget görs: stor risk att Coop-butiken läggs ned och att inga åtgärder görs för att rusta huset vare sig invändigt eller utvändigt. Valet står alltså mellan utveckling eller stagnation.

Degerforsvänstern har förståelse för att en ny infart kan vara kontroversiell, men sett till alternativen är förslaget en rimlig lösning för att få de mervärden som redovisas ovan. Frågan är mycket större än om vi ska ha en ny infart eller inte! Vi kan också konstatera att i princip alla andra kommuner i länet tillåter parkering på del av sina torg.

Vi ska om det är möjligt tidsmässigt också anordna ett offentligt möte för medborgardialog i frågan före kommunfullmäktiges beslut.

PP

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER