logo

upp­dat­erad kl. 18:31, 2016-​02-​11

OMBYGGNAD

Blåljus­ny­heter

Här hit­tar du de senaste nyheterna direkt från Öre­bropolisen och Bergsla­gens räddningstjänst.

Motioner från Degerforsvän­stern till (V):s kongress i Öre­bro i maj 2016

Stöd till befolkn­ingsmäs­sigt små kommuner

Stöd till befolkningsmässigt små kommuner

Ofta har de kom­muner med låga medlem­san­tal en förhål­lan­de­vis hög kom­mu­nal­skat­tenivå sam­tidigt som delar av lagstadgad verk­samhet i de kom­munerna är svår att upprät­thålla på…

Föres­lår utjämn­ing av kost­nader för utbildning

Föreslår utjämning av kostnader för utbildning

Det är vik­tigt att kom­mun­medlem­mar har både rätt och möj­lighet att bosätta sej var de vill i Sverige. Men det med­för prob­lem både för de…

TILL­SAM­MANS BYG­GER VI VIDARE!
valbildettan

Degerforsvän­stern fort­sät­ter att styra kom­munen efter valet 2014. Med 42 pro­cent av rösterna är par­tiet den starkaste vän­s­teror­gan­i­sa­tio­nen i lan­det.
Förra valpe­ri­o­den arbe­tade par­tiet med att rätta till följderna av en rad felak­tiga beslut som tag­its av tidi­gare mak­thavare. Och resul­taten lät inte vänta på sig: Ekonomin vände, mer­itvär­dena i skolan höjdes och befolkn­ingssiffrorna bör­jade peka uppåt.
Åren 20152018 byg­ger vi vidare!

LÄS HELA VAL­PRO­GRAM­MET HÄR.

Degerfors